EEN OVERWINNING VOOR GELIJKHEID!

EEN OVERWINNING VOOR GELIJKHEID!

Willemstad, 13 September 2021.
Hebben twee vrouwen het recht om in het huwelijk te treden op Curaçao? Die
vraag stond centraal in een uitspraak van het Gerecht Eerste Aanleg van 13
september 2021. Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel wilden de eisers van
de Rechter weten of het standpunt van het Land Curaçao dat een huwelijk
uitsluitend tussen man en vrouw kan worden gesloten, anno 2021 niet een
beetje achterhaald is. En of het Land Curaçao niet juist actief een dergelijk
huwelijk moet faciliteren. De Stichting Human Rights Caribbean steunde de
vrouwen in deze principiële zaak.
Dat een ‘homohuwelijk’ gesloten in het buitenland op Curaçao dient te worden
erkend, is al sinds 2011 een uitgemaakte zaak. In deze kwestie gaat het echter
om de vraag of paren van hetzelfde geslacht op Curaçao in het huwelijk moeten
kunnen treden op grond van (inter-nationale) wetten en verdragen. En – als een
huwelijk niet mogelijk is – of het Land dan aan paren van hetzelfde geslacht een
alternatief moet bieden, bijvoorbeeld door invoering van een geregistreerd
partnerschap.
De Stichting Human Rights Caribbean vindt dat paren van hetzelfde geslacht
dezelfde rechten moeten hebben als heteroparen en dus met elkaar moeten
kunnen trouwen. Het recht is er niet slechts voor de meerderheid van de
bevolking of zij die geloven in God. Juist minderheden moeten zich gesteund
weten door het recht en de wetgever speelt daarin een belangrijke rol. Het is
teleurstellend om vast te stellen dat het Land Curaçao zich nauwelijks inspant
voor de rechten van LGBT’ers en zich eiland-denken permitteert op het gebied
van het ‘homohuwelijk’.
Daar waar wetten tekort schieten is een dappere Rechter vaak de laatste
strohalm. Toen infame wetten in de jaren 50 in de VS gemengde huwelijken
verboden, greep het Hoog-gerechtshof in en toen vrouwen bij echtscheiding
werden achtergesteld bij de verdeling van pensioenrechten moest de Hoge Raad
dit gat repareren. En in deze traditie past ook het vonnis van het Gerecht Eerste
Aanleg van 13 september 2021. In een moedige en verrassende uitspraak gaat de
Rechter eerst in op de wettelijke regelingen en de ontwik-kelingen in het
Koninkrijk, de regio en de wereld met betrekking tot het huwelijk voor paren van
hetzelfde geslacht. De toenemende acceptatie van het feit dat individuen van
hetzelfde geslacht een relatie aangaan en samenleven, leidt in veel landen tot een
wettelijke erkenning in de vorm van huwelijk of geregistreerd partnerschap. En
omdat het Land niet werkt aan wetgeving op dit gebied (het initiatief
wetsvoorstel Walroud/ McWilliam zit niet meer in de pijplijn) is er niet op korte
termijn te verwachten dat er voor paren van hetzelfde geslacht op Curaçao een
gelijkwaardig alternatief is voor het huwelijk. Bovendien – en dat is de kern van
de uitspraak – is de huidige uitsluiting van paren van gelijk geslacht van het
huwelijk zonder alternatief in de vorm van een wettelijk geregeld partnerschap,
in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals geformuleerd in artikel 3 van de
Staatsregeling. En daarmee ontoelaatbaar. Het Land handelt dus onrechtmatig
door deze ongelijke behandeling in stand te houden.
De uitspraak is vooral verassend omdat het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
nog in 2020 oordeelde dat de vraag of het huwelijk dient te worden opengesteld
voor paren van hetzelfde geslacht door ieder land afzonderlijk kan worden
beantwoord, rekening houdend met de sociale en culturele opvattingen die in de
samenleving leven. Dat vonnis kan met de huidige uitspraak in de hand
inmiddels als achterhaald worden beschouwd. De uitspraak van het Gerecht
Eerste Aanleg van Curaçao is dan ook een stap voorwaarts in de verdere
emancipatie van LGBT’ers en een aanwinst voor eenieder die grondrechten en
gelijkheid een warm hart toedraagt. Hopelijk spoort de uitspraak het Land aan
om wetgeving op dit gebied te ontwikkelen en de uitspraak te accepteren, in het
belang van alle op het eiland wonende LGBT’ers.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: