Overhandiging rapport over versterking functies Tweede Kamer

Overhandiging rapport over versterking functies Tweede Kamer

16 december 2021

Een werkgroep onder voorzitterschap van Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) overhandigde op 16 december een rapport over verbeteringen van het Kamerwerk aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. In dit rapport is een concrete en praktische werkagenda opgenomen waarmee de Kamer haar medewetgevende en controlerende taken beter kan uitvoeren. Ook doet de werkgroep suggesties hoe de betrokkenheid van burgers bij het parlementaire proces kan worden vergroot en hoe de Kamer haar informatiepositie kan versterken.

Het rapport Versterking functies Tweede Kamer: meer dan de som der delen bevat een aantal praktische suggesties. Enkele kernpunten zijn:
– Kijk verder vooruit naar wetgeving die eraan komt en zorg voor een grondige behandeling van wetgeving in de commissies.
– Breng meer structuur aan in het controleren van de regering, pak belangrijke en ingewikkelde vraagstukken samen op en zet  de parlementaire instrumenten gerichter in.
– Betrek bij wetgeving en controle veelzijdiger het perspectief van de burger.
– Versterk contacten met departementen en uitvoeringsorganisaties.
– Zorg voor voldoende ambtelijke ondersteuning en haal de benodigde expertise in huis.

Versterking rol commissies en evenwichtiger plenaire agenda

De werkgroep is ervan overtuigd dat de Kamer beter kan functioneren door werk te maken van de concrete aanbevelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer werken met rapporteurs, een strategischer inzet van de procedurevergaderingen en een meer gestructureerde plenaire agenda. Ze stelt dat er een versterking nodig is van de rol van commissies als de werkpaarden van het parlement. Dat vraagt van de leden in een parlement met veel fracties om meer samen te werken, scherper te kiezen en evenredig bij te dragen aan het totaal van de parlementaire taken. Alle leden hebben een verantwoordelijkheid voor de Tweede Kamer als instituut, aldus de werkgroep.

Aanpak

De werkgroep heeft gebruik gemaakt van bestaande adviezen, rapporten en literatuur, aangevuld met suggesties en ideeën die haar werden toegezonden of die naar voren kwamen in gesprekken. De werkgroep constateert dat er al veel mogelijk is met de bestaande instrumenten van de Kamer en de recente herziening van het Reglement van Orde. Deze worden nog niet altijd optimaal gebruikt en ingezet.

Beter en slimmer organiseren

Het rapport geeft handvatten om het Kamerwerk beter en slimmer te organiseren zodat alle functies goed tot hun recht komen. Ook wordt aangegeven wat hiervoor nodig is van de Kamerorganisatie. Het gaat niet om méér doen, stelt de werkgroep, maar om bestaande instrumenten beter benutten, scherpere keuzes maken, prioriteiten stellen en vooral krachten bundelen, taken verdelen en kritisch kijken wat juist minder te doen.

Werkgroep Van der Staaij

Op 9 juni 2021 besloot het Presidium tot het instellen van een werkgroep die praktische voorstellen uitwerkt om de wetgevende, controlerende en vertegenwoordigende functies van de Kamer te versterken. Op 8 juli 2021 overhandigde de Kamervoorzitter de opdracht aan de werkgroep. De werkgroep bestaat uit de Kamerleden Kees van der Staaij (SGP, tevens voorzitter van de werkgroep), Roelien Kamminga (VVD), Joost Sneller (D66), Jaco Geurts (CDA), Renske Leijten (SP) en Caroline van der Plas (BBB).

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: