Overhandiging rapport versterking functies Tweede Kamer

Overhandiging rapport versterking functies Tweede Kamer

Kamerwerk: ‘Meer dan de som der delen’

Een werkgroep onder voorzitterschap van Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) heeft haar rapport op 16 december 2021 overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. In dit rapport is een concrete en praktische werkagenda opgenomen waarmee de Kamer haar medewetgevende en controlerende taken beter kan uitvoeren, de betrokkenheid van burgers bij het parlementaire proces kan vergroten en haar informatiepositie kan versterken. De Kamer en de commissies kunnen hier direct mee aan de slag. De start van het nieuwe kabinet sluit hier mooi bij aan.

Aan de slag met een praktische werkagenda

De werkgroep komt met veel praktische suggesties voor verbetering van het Kamerwerk. Enkele rode draden zijn:

  • Kijk verder vooruit naar wetgeving die eraan komt en zorg voor een grondige behandeling van wetgeving in de commissies.
  • Breng meer structuur aan in het controleren van de regering, pak belangrijke en ingewikkelde vraagstukken samen op en zet  de parlementaire instrumenten gerichter in.
  • Betrek bij wetgeving en controle veelzijdiger het perspectief van de burger
  • Versterk contacten  met departementen en uitvoeringsorganisaties
  • Zorg voor voldoende ambtelijke ondersteuning en haal de benodigde expertise in huis

​Een oude wijsheid is dat het geheel meer is dan de som der delen. Daarvoor is een versterking nodig van de rol van commissies als de werkpaarden van het parlement en een evenwichtiger plenaire agenda. Dat vraagt van de leden in een parlement met veel fracties om meer samen te werken, scherper te kiezen en evenredig bij te dragen aan het totaal van de parlementaire taken. Alle leden hebben een verantwoordelijkheid voor de Tweede Kamer als instituut.

De werkgroep is ervan overtuigd dat aanzienlijke winst is te behalen door vasthoudend werk te maken van de vele concrete aanbevelingen zoals meer werken met rapporteurs,  een strategischer inzet van de procedurevergaderingen en een meer gestructureerde plenaire agenda.

Aanpak

De werkgroep heeft gebruik gemaakt van bestaande adviezen, rapporten en literatuur, aangevuld met suggesties en ideeën die haar werden toegezonden of die naar voren kwamen in gesprekken.

De werkgroep constateert dat er al veel mogelijk is met de bestaande instrumenten van de Kamer en de recente herziening van het Reglement van Orde. Deze worden nog niet altijd optimaal gebruikt en ingezet. Dit rapport geeft handvatten om het Kamerwerk beter en slimmer te organiseren zodat alle functies goed tot hun recht komen. Ook wordt aangegeven wat hiervoor nodig is van de Kamerorganisatie.

De werkagenda laat zien wat er allemaal al mogelijk is, welke instrumenten er zijn en wat goed gaat. Ook wordt aangegeven hoe het Kamerwerk verder verdiept en verbreed kan worden. Vervolgens gaat het ook om hoe de functies van de Kamer (nog) beter en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Het gaat dus niet om méér doen, maar bestaande instrumenten beter benutten, scherpere keuzes maken, prioriteiten stellen en vooral krachten bundelen, taken verdelen en kritisch kijken wat juist minder te doen.

Achtergrond

Op 9 juni 2021 heeft het Presidium besloten tot het instellen van een werkgroep die praktische voorstellen uitwerkt om de wetgevende, controlerende en vertegenwoordigende functies van de Kamer te versterken. Op 8 juli 2021 werd de opdracht overhandigd aan de werkgroep door de Kamervoorzitter. De werkgroep bestond uit de leden Van der Staaij (SGP, tevens voorzitter van de werkgroep), Kamminga (VVD), Sneller (D66), Geurts (CDA), Leijten (SP) en Van der Plas (BBB).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: