Levenslang voor moord en doodslag in hotelkamer Sint Maarten / Life sentence for murder and manslaughter in a hotel room in Sint Maarten

 

Levenslang voor moord en doodslag in hotelkamer Sint Maarten

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de man K. F. (44) uit Grenada
veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan
moord en doodslag op de slachtoffers L. S.D en E. R. in een hotelkamer in het Simpson Bay
Resort op 5 december 2016 in Sint Maarten.
Het eerste slachtoffer werd door de verdachte en de medeverdachte, zijn broer, T.J. F (32), in de
hotelkamer uitgenodigd onder het mom van het sluiten van een deal in het criminele circuit.
Beide broers waren zwaar bewapend, onder meer met een bushmaster pistool en een AK-47. De
broer van de verdachte haalde de man buiten op. Het ongewapende slachtoffer had gestolen
juwelen meegenomen, verborgen in een pamper. De deal bleek echter om een ripdeal te gaan.
Het slachtoffer werd in de woonkamer van het hotelappartement beroofd van zijn juwelen en
daarbij door de hoofdverdachte doodgeslagen met de kolf van een vuurwapen. Hij werd zo hard
op zijn hoofd geslagen dat hij bloedde, ineenzakte en het bewustzijn verloor. De verdachte legde
hem in de badkuip, checkte zijn pols en overgoot hem met water, maar hij bleek dood. Daarna
werd het tweede slachtoffer door de broer van de verdachte opgehaald, die buiten in de auto op
zijn vriend zat te wachten. Als ongewenste getuige werd hij direct na binnenkomst in de
hotelkamer op gelijke wijze als het eerste slachtoffer doodgeslagen met het vuurwapen. Hij werd
naar het hotelbed in de slaapkamer versleept. Vervolgens heeft de verdachte een vriend laten
komen met een busje. De lichamen zijn in een beddensprei en een laken gewikkeld en vervoerd
naar de Little Bay Pond in Sint Maarten. Daar zijn de lichamen in het water gedumpt. Pas na acht
maanden, toen de man van het busje zich meldde bij de politie, zijn de skeletresten van de
slachtoffers gevonden en kwam het opsporingsonderzoek verder op gang.
De hoofdverdachte heeft bekend de slachtoffers te hebben doodgeslagen, maar verklaarde dat dit
beide keren gebeurde uit zelfverdediging. Die verklaring acht het Hof niet aannemelijk. Het Hof
hecht veel waarde aan de verklaringen van zijn vriendin K.K.K. S die zich ook in de hotelkamer
bevond en vanuit de slaapkamer heeft kunnen horen wat zich heeft afgespeeld in de woonkamer.
Verder werden video-opnamen uit de telefoon van de broer tot het bewijs gebezigd. Het leverde
een bewezenverklaring op van medeplegen van gekwalificeerde doodslag, medeplegen van
moord, medeplegen van het wegmaken van de lichamen en medeplegen van vuurwapenbezit.
Voor de hoofdverdachte geldt dat hij ook werd veroordeeld voor zijn ontsnapping uit de Point
Blanche gevangenis.
De hoofdverdachte was in 2007 namelijk al veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor het
plegen van moord. Hij ontvluchtte op 15 februari 2016 de gevangenis in Sint Maarten tijdens een
bezoek aan de dokter en was tot en met 4 augustus 2017 voortvluchtig. In deze periode pleegde
hij dit dubbele levensdelict.
Met betrekking tot het opleggen van de levenslange gevangenisstraf overweegt het Hof dat deze
straf waarbij iemand in beginsel levenslang wordt opgesloten, gereserveerd dient te blijven voor
zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij het gaat om zeer ernstige misdrijven en waarbij de kans dat
de verdachte – eenmaal weer op vrije voeten – zich opnieuw aan zeer ernstige misdrijven schuldig
zal maken, dusdanig groot is dat zijn terugkeer in de maatschappij niet meer verantwoord is. In
deze zaak, zo overwegen de drie rechters van het Hof, moge dat hoge risico reeds blijken uit het
feit dat de verdachte na zijn ontsnapping uit de gevangenis na enkele maanden opnieuw tot het
plegen van, ditmaal, een dubbel levensdelict is overgegaan. De verdachte heeft daarmee
aangetoond zich – ook na die veroordeling en detentie – niets gelegen te laten liggen aan geldende
normen en waarden, noch aan wetten en daarop gebaseerde beslissingen van rechterlijke
autoriteiten in een democratische rechtsstaat zoals Sint Maarten. Ook overwegen de rechters dat
respect voor de waarde van het leven van een medemens de verdachte, die drie doden op zijn
naam heeft staan, kennelijk volkomen ontbreekt en dat hij ten tijde van zijn aanhouding voor de
onderhavige delicten opnieuw (zwaar) bewapend was. Ook de psychiater is van oordeel dat het
recidiverisico hoog is. Het Hof neemt ook mee dat de proceshouding van de verdachte geen ander
beeld heeft opgeleverd. Spijt of berouw heeft de verdachte niet getoond. Het is gebleven bij het
herhaaldelijk uiteenzetten van zijn lezing van de feiten. Uiteindelijk heeft hij geen openheid van
zaken gegeven en daarmee nog geen begin van enig zelfinzicht laat staan een voorgenomen
koerswijziging voor de toekomst getoond, aldus het Hof.
De eis van het openbaar ministerie, een levenslange gevangenisstraf voor de hoofdverdachte,
wordt dus gevolgd door het Hof. Het Hof tekent daarbij aan dat gelet op de in het wetboek van
strafrecht verankerde toets ex artikel 1:30 na ommekomst van 25 jaar van de levenslange
gevangenisstraf, de wetgeving in Sint Maarten voldoet aan de eisen van artikel 3 van het EVRM.
De broer van de hoofdverdachte kreeg voor zijn aandeel 24 jaar gevangenisstraf, maar daarop
werd een korting van 6 maanden toegepast omdat de behandeling in eerste aanleg en hoger
beroep langer heeft geduurd dan de termijn die daarvoor in de rechtspraak redelijk wordt geacht.
De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de
Hoge Raad in Nederland in te stellen.
Het vonnis is gepubliceerd en hier te lezen
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2022:9

 


 

 

Life sentence for murder and manslaughter in a hotel room in Sint Maarten

Willemstad – The Joint Court of Justice has sentenced the man K. F. (44) from Grenada to life
imprisonment for committing the murder and manslaughter of the victims L.S. D. and E. R. in a
hotel room at the Simpson Bay Resort in Sint Maarten, on December 5, 2016.
The first victim was invited by the suspect and his co-suspect, also his brother, T.J. F. (32) , to the
hotel room on the pretext of making a deal in the criminal circuit. Both brothers were heavily
armed, carrying a bushmaster pistol and an AK-47. The suspect’s brother picked up the man
outside of the hotel. The unarmed victim had brought stolen jewelry with him, hidden in a diaper.
However, the deal turned out to be a rip deal. The victim was robbed of his jewelry in the living
room of the hotel apartment and beaten to death by the main suspect with a firearm. He was hit
on the head so hard that he bled, collapsed and lost consciousness. The suspect put him in the
bathtub, checked his pulse and doused him with water, but he was found dead.
The second victim was then picked up by the suspect’s brother, who was waiting outside in the
car for his friend. As an unwanted witness, he was beaten to death with a firearm immediately
after entering the hotel room in the same way as the first victim. He was dragged to the hotel bed
in the bedroom. The suspect then had a friend come with a van. The bodies were wrapped in a
bedspread and sheet and transported to the Little Bay Pond in Sint Maarten. There the bodies
were dumped in the water. Only after eight months, when the man of the van reported to the
police, the skeletal remains of the victims were found and the investigation started.
The main suspect has confessed to beating the victims to death, but stated that both times this
was done in self-defense. The Court finds that statement implausible. The Court attaches great
importance to the statements of his girlfriend K.K.K. S who was also in the hotel room and was
able to hear from the bedroom what happened in the living room. In addition, video recordings
from the brother’s phone were used as evidence. It resulted in a conviction of complicity in
aggravated manslaughter, complicity in murder, complicity in disposing of the bodies and
complicity in possession of firearms. The main suspect was also convicted for his escape from
Point Blanche prison.
The main suspect had already been sentenced in 2007 to 21 years in prison for committing murder.
He fled the prison in Sint Maarten on February 15, 2016, during a visit to the doctor and was on
the run until August 4, 2017. During this period he committed this double homicide.
With regard to the imposition of life imprisonment, the Court considers that this sentence, in
which a person is in principle imprisoned for life, should be reserved for very exceptional cases,
involving very serious crimes and where the chance that the suspect — once again on free feet —
will again commit very serious crimes, is of such magnitude that his return to society is no longer
justifiable. In this case, the three judges of the Court consider that the high risk may already be
apparent from the fact that the suspect, after his escape from prison, again committed a double
homicide after a few months.
The suspect has thus demonstrated — even after that conviction and detention — that he does
not care about applicable norms and values, nor about laws and decisions based on them by
judicial authorities in a democratic constitutional state such as Sint Maarten. The judges also took
into consideration that the suspect, who has three kills to his name, apparently lacks respect for
the value of the life of a fellow human being, and that he was (heavily) armed again at the time
of his arrest for the offenses in question. The psychiatrist is also of the opinion that the risk of
recidivism is high. The Court also takes into account that the attitude of the accused during the
trial has not produced a different impression. The suspect has not shown any regret or remorse.
It has remained with repeatedly explaining his reading of the facts. In the end, he did not provide
any openness and thus did not show any beginnings of any self-insight, let alone an intended
change of course for the future, according to the Court.
The Prosecution’s demand, a life sentence for the main suspect, is thus followed by the Court. The
Court notes in this regard that, in view of the review under Article 1:30, anchored in the Penal
Code, after 25 years of the life sentence have been executed , the legislation in Sint Maarten meets
the requirements of Article 3 of the ECHR.
The brother of the main suspect was sentenced to 24 years in prison for his part, but a discount
of 6 months was applied because the treatment in the first instance and on appeal lasted longer
than the period considered reasonable in the jurisdiction.
The suspects and the Public Prosecutor have 14 days to appeal in cassation to the Supreme Court
of the Netherlands.
The verdict has been published and can be read here
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2022:9

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: