Controles van het Multidisciplinaire Team op bouwplaatsen zullen in de toekomst vooraf worden aangekondigd, aldus een persbericht van het Ministerie van Financiën n.a.v. de controle bij Sandels Royal Resort op Santa Barbara.

Controles van het Multidisciplinaire Team op bouwplaatsen zullen in de toekomst vooraf worden aangekondigd, aldus een persbericht van het Ministerie van Financiën n.a.v. de controle bij Sandels Royal Resort op Santa Barbara.
Op 18 maart heeft het Multidisciplinaire Team een controle uitgevoerd bij Sandels Royal Resort op Santa Barbara. Het team is een samenwerking van het Korps Politie Curaçao, de Stichting Belastingaccaountantsbureau, de Sociale Verzekeringsbank en het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn. Bij de controle is een aantal werknemers aangehouden omdat zij niet de vereiste documenten konden tonen. Uiteindelijk blijkt dat 17 personen illegaal werkzaam waren op de betreffende locatie waarvan 5 personen totaal geen documenten hadden.
Op de manier hoe de controle is uitgevoerd is- in de media- reeds de nodige kritiek geuit. Zo zou er sprake zijn van onnodig veel machtsvertoon door het Multidisciplinaire Team bij het betreden van het terrein en bij de controle van de aanwezige werknemers en heeft de controle ertoe geleid dat de bouwwerkzaamheden een halve dag stil hebben gelegen. Er wordt dus te weinig rekening gehouden met de belangen van de bouwbedrijven waarbij een onterecht beeld wordt gecreëerd over aannemers en illegale praktijken. De Antilliaanse Aannemers Vereniging (AVV) heeft aangegeven hierover op korte termijn een overleg te willen met de overheid.
Het onaangekondigd bezoeken van bouwplaatsen door het Multidisciplinaire Team vindt al jaren plaats en is dus niet bepaald nieuw. Deze zogeheten waarnemingen ter plaatse (Wtp’s) worden overigens ook bij ondernemers en locaties in allerlei andere branches ingesteld. Een Wtp is een directe waarneming op een locatie of bij een belastingplichtige met als doel op gestructureerde wijze feiten te verzamelen, die op het heden betrekking hebben. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt in type en- of grootte van de onderneming.
Om meer duidelijkheid te verschaffen over de Wtp’s op bouwplaatsen zal in het vervolg de projectontwikkelaar/eigenaar/opdrachtgever van een bouwlocatie vooraf een aankondiging ontvangen van de Stichting Belastingaccountantsbureau. In deze aankondiging wordt vermeld dat er voornemens zijn om de bouwlocatie te bezoeken (dus niet de datum van de WTP), wordt de doelstelling van de Wtp aangegeven en wordt verzocht om medewerking te verlenen aan de desbetreffende medewerkers die de WTP instellen. Deze vooraankondiging zal er mede toe moeten leiden dat een Wtp op een normale en ordelijke manier kan plaatsvinden.
De wens wordt uitgesproken dat bij volgende Wtp’s werknemers/personen volledig en juist geregistreerd zijn. De controles op bouwlocaties zullen immers onverminderd doorgaan omdat uit meerdere Wtp’s bij een aantal bouwlocaties is gebleken dat gemiddeld 30 % van de aanwezige werknemers/personen niet de vereiste documenten hebben en-of niet geregistreerd staan bij de Sociale Verzekeringsbank.
Financiële onafhankelijkheid, adequate zorg, -onderwijs en –infrastructuur en een hoge mate van veiligheid op het eiland is alleen mogelijk met een adequaat fiscaal normbesef.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: