Gemeenschappelijk Hof van Justitie eerste hof dat digitaal werkt in belastingzaken; Hoge Raad beschikt snel over digitaal dossier in cassatiezaken

Gemeenschappelijk Hof van Justitie eerste hof dat digitaal werkt in belastingzaken; Hoge
Raad beschikt snel over digitaal dossier in cassatiezaken

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba is het eerste hof in het Koninkrijk dat digitaal werkt in belastingzaken, van
het Gerecht in eerste aanleg in Aruba tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Dit
betekent dat in het gehele traject gebruik wordt gemaakt van een digitaal dossier. Dit brengt
voor de cassatiezaken met zich dat de Hoge Raad met één spreekwoordelijke druk op de knop
op een veilige manier over alle beschikbare documenten vanuit het Caribisch deel van het
Koninkrijk kan beschikken die benodigd zijn voor de procedure in cassatie. Daardoor verloopt
de cassatieprocedure sneller en efficiënter.
Achtergrond
De Hoge Raad is sinds 1 juli 2016 cassatierechter in belastingzaken voor het Caribisch deel van
het Koninkrijk. Aanvankelijk ging het om enkele cassatiezaken per jaar maar dat aantal is
toegenomen naar een klein tiental zaken in 2021 en 2022. Dossiers in cassatiezaken werden
voorheen via de gevolmachtigd minister met de diplomatieke post naar Nederland gestuurd.
Dat nam de nodige tijd in beslag; ook kostte de completering van een dossier tijd.
Samenwerking Gemeenschappelijk Hof en Hoge Raad
Door een goede samenwerking tussen de Hoge Raad en het Gemeenschappelijk Hof is de
aanlevering van de dossiers in belastingzaken nu gedigitaliseerd. Marjan Boerlage, raadsheer in
de belastingkamer van de Hoge Raad en contactraadsheer voor het Gemeenschappelijk Hof:
“Met één spreekwoordelijke druk op de knop kan de Hoge Raad nu beschikken over het
digitale dossier in belastingzaken waarin beroep in cassatie is ingesteld. Dat is belangrijk voor
de doorlooptijd van de cassatieprocedure, het gaat sneller en is efficiënter.”
De afdeling Automatisering en Informatisering van de Hoge Raad heeft de invoer van dossiers
in digitale vorm, specifiek voor deze dossiers, ingebouwd in het digitale systeem van de Hoge
Raad. Dat verliep voortvarend vanwege de korte lijnen. Maar ook door een goede
samenwerking tussen beide organisaties waardoor wensen en mogelijkheden goed aan elkaar
gekoppeld konden worden. Dat resulteerde in 2021 al in de invoering van het aanleveren van
digitale dossiers in strafzaken. Ook daar liep het Gemeenschappelijk Hof voorop.
Digitalisering (cassatie)rechtspraak
Digitalisering is belangrijk en onmisbaar, ook voor de rechtspraak. Digitalisering is een van de
manieren om toegang tot de rechter laagdrempelig en eenvoudig te maken.
Het is belangrijk om voeling te houden met de technische en maatschappelijke ontwikkelingen
op dit terrein en hierop zoveel mogelijk in te spelen. Dat doet de Hoge Raad ook. De digitale
werkomgeving van de Hoge Raad omvat al vele jaren dat de leden en medewerkers vertrouwd
zijn met het gebruik van het systeem waarbij procesdossiers digitaal beschikbaar zijn of
beschikbaar worden gemaakt.
Ook is het digitaal procederen voor procespartijen in Nederland inmiddels mogelijk in alle drie
de rechtsgebieden. In het procesreglement van de Hoge Raad is een uitzondering gemaakt voor
Caribische zaken. In die zaken kan voorlopig nog op papier worden geprocedeerd nu er nog
geen inlogmiddel is voor het Caribisch gebied. Aan het beschikbaar komen van een inlogmiddel
wordt hard gewerkt. Voor het aanleveren van de digitale dossiers is geen inlogmiddel vereist.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: