Geen tekenen van geweld gevonden in het lichaam van Laville, dood als gevolg van reeds bestaande hartaandoeningen.

Geen tekenen van geweld gevonden in het lichaam van Laville, dood als gevolg van reeds bestaande hartaandoeningen.

PHILIPSBURG, Sint Maarten (22 februari 2023) – Het lichaam van wijlen Ossie Laville vertoonde geen tekenen van geweld, volgens het autopsierapport. De details van het rapport zijn vorige week door het Openbaar Ministerie gedeeld met zijn nabestaanden. Laville werd op 27 januari 2023 dood aangetroffen in de HvB-cel. Het rapport vermeldde een breuk van het borstbeen die hoogstwaarschijnlijk het gevolg was van reanimatiepogingen. Deze uitspraak was gebaseerd op de typische locatie en het uiterlijk van de breuk. Hetzelfde rapport gaf ook aan dat de doodsoorzaak hoogstwaarschijnlijk een ernstige reeds bestaande hartaandoening was (linkerventrikelhypertrofie met ernstige vernauwing van twee kransslagaders). Het hart werd volgens het rapport beschouwd als “klaar om te falen”, aldus het rapport. Deze hartaandoening verloopt vaak zonder voorafgaande symptomen en wordt niet zelden ontdekt tot een plotseling onverwacht overlijden. Het rapport concludeerde dat de manier waarop Laville stierf “natuurlijk” was. Het is niet gebruikelijk dat de details van een autopsie openbaar worden gemaakt, maar het OM wil er zeker van zijn dat er geen tegenstrijdige verklaringen zijn over dit ongelukkige overlijden. Het onderzoek naar de dood van Laville is gesloten.

𝐍𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐋𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞, 𝐝𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐝𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞-𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
PHILIPSBURG, Sint Maarten (22 February 2023) – The body of the late Ossie Laville had no signs of violence, according to the autopsy report. The details of the report were shared last week with his next of kin by the Prosecutor’s Office. Laville was found death in HvB cell on 27 January 2023.
The report noted a fracture of the sternum that was most likely the result of resuscitation attempts. This ruling was based in the typical location and appearance of the fracture.
The same report also indicated that the cause of death was most likely a severe preexisting heart disease (left ventricular hypertrophy with high-grade narrowing of two coronary arteries). The heart was considered to be “ready to fail at any time,” according to the report. This heart disease often progresses without prior symptoms and is not infrequently detected until sudden unexpected death.
The report concluded that manner of Laville’s death was “natural”.
It is not customary for the details of an autopsy to be made public, however, the OM wants to ensure there are no statements to the contrary regarding this unfortunate death.
The investigation into Laville’s death is closed.

 

No se encontraron signos de violencia en el cuerpo de Laville, muerte debido a condiciones cardíacas preexistentes.

PHILIPSBURG, Sint Maarten (22 de febrero de 2023) – El cuerpo del difunto Ossie Laville no presentaba signos de violencia, según el informe de la autopsia. Los detalles del reporte fueron compartidos la semana pasada con sus familiares por la Fiscalía. Laville fue encontrado muerto en una celda HvB el 27 de enero de 2023. El informe señaló una fractura del esternón que probablemente fue el resultado de intentos de reanimación. Esta decisión se basó en la ubicación y apariencia típicas de la fractura. El mismo informe también indicó que la causa de la muerte probablemente fue una enfermedad cardíaca grave preexistente (hipertrofia ventricular izquierda con estrechamiento de alto grado de dos arterias coronarias). Se consideraba que el corazón estaba “listo para fallar en cualquier momento”, según el informe. Esta enfermedad cardíaca a menudo progresa sin síntomas previos y no es infrecuente que se detecte hasta la muerte súbita e inesperada. El informe concluyó que la forma de la muerte de Laville fue “natural”. No es costumbre que los detalles de una autopsia se hagan públicos, sin embargo, el OM quiere asegurarse de que no haya declaraciones en contrario con respecto a esta lamentable muerte. La investigación sobre la muerte de Laville está cerrada.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: