Herman Senior neemt ST Marine Support over

33-meter MultiCat nieuwbouw contract met Damen Shipyards wordt meegenomen in de deal

 

Sleepvaart- en werkbotenbedrijf Herman Senior heeft alle aandelen overgenomen van ST Marine Support, leverancier van maritieme en offshore diensten sinds 2007. De overname omvat de drie bestaande schepen van ST Marine Support en de aankomende nieuwbouw, een Damen Multi Cat 3313 Shallow Draft, die naar verwachting eind maart 2023 wordt opgeleverd. Met de formele overdracht op 23 februari is de overname met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2023.

 

Met deze overeenkomst wordt ST Marine Support onderdeel van de Herman Senior bedrijvengroep en worden beide vloten geïntegreerd. Erwin van Dodewaard, commercieel manager en mede-eigenaar van Herman Sr zegt: “We zijn er trots op dat we de kans hebben gekregen om ST Marine Support over te nemen van eigenaren Vasco Tammes en Rienk Switijnk. We kennen elkaar vrij goed en zijn ongeveer 13 maanden geleden informeel in gesprek geraakt onder het genot van een biertje. Vasco en Rienk hebben in de loop der jaren een geweldig bedrijf opgebouwd met hun drie robuuste Multi Cat werkschepen die in de top van hun marktsegmenten opereren, met name in de baggerij. Zij en hun team hebben veel ervaring en hun heldere, no-nonsense manier van omgaan met projecten sluit goed aan bij onze eigen manier van werken. Wij zijn er trots op hun nalatenschap voort te zetten onder de vlag van Herman Senior. Deze overname is een grote stap voorwaarts voor ons bedrijf en een bijzondere stap voor onze familie. We kijken ernaar uit om de nieuwe boten en bemanningen in onze vloot te verwelkomen en samen met hen onze klanten te bedienen.

 

Vasco Tammes, mede-eigenaar van ST Marine Support, vult aan: “Toen Erwin en zijn broer Chris met dit idee, deze kans, kwamen, begon er bij ons langzaam iets te broeien: het idee om, misschien, iets anders te gaan doen na 16 jaar in de werkboten te hebben gezeten. Natuurlijk houden we van ons bedrijf en de sector; we hebben dus de tijd genomen om erover na te denken. De gesprekken en samenwerking met Herman Senior waren goed, met wederzijds begrip en respect. Onze bedrijven lijken qua omvang en cultuur erg op elkaar. Met deze overeenkomst weten we dat twee mooie, zorgvuldig opgebouwde, gespecialiseerde bedrijven één groter geheel worden en dat ons bedrijf bij hen in goede handen is. Wij wensen Herman Senior en de familie Van Dodewaard het allerbeste en behouden vaart!

 

Vlootuitbreiding

Met deze overname breidt Herman Sr uit van 8 naar 12 schepen, inclusief de nieuwe Damen Multi Cat 3313SD die momenteel in aanbouw is. Door de uitbreiding bedient het bedrijf nu klanten op drie continenten – Zuid-Amerika, Europa en Azië. De 4 extra werkboten versterken Herman Senior’s aanwezigheid zowel in die regio’s als in de bredere maritieme industrie.

 

Interessant is dat Herman Sr een complete Damen vloot aan Shoalbusters en MultiCats blijft exploiteren, aangezien ST Marine Support ook met Damen werkboten werkte, namelijk de drie Multi Cats ‘Odin’ (Damen MC3013), ‘Nero’ (Damen MC3013) en de enorme, 35-meter lange ‘Auxilia’ (Damen MC3515), allemaal uitgerust met sterke kranen en lieren.

 

Volgens Herman Sr is de markt momenteel zeer gunstig voor dit soort schepen. Er is momenteel een tekort aan werkboten vanwege de grote hoeveelheid projecten die veel van de beschikbare activa van de wereldmarkt trekken. Tegelijkertijd zijn de kosten voor nieuwbouw de pan uit gerezen, waardoor dat een onaantrekkelijke optie is geworden.

 

Van Dodewaard: “De schepen van ST Marine Support passen perfect bij de vloot van Herman Senior. Wij zijn ervan overtuigd dat we door deze overstap onze klanten nog beter kunnen bedienen met materieel dat we al door en door kennen, waardoor de overgang naadloos verloopt. Tot slot, en dit is een goed moment om dit luid en duidelijk te zeggen, is het succes van ons bedrijf te danken aan ons ervaren personeel, zowel aan boord als aan de wal. We hebben specifieke bemanningen per schip, wat zorgt voor kwaliteit en consistentie in de projectuitvoering. De meeste mensen bij ons op kantoor hebben een maritieme achtergrond en velen hebben gevaren. Hun kennis in combinatie met onze vloot maken Herman Senior tot een partner die klanten kunnen vertrouwen om de klus te klaren. Kortom, we kijken met vertrouwen uit naar alle kansen en uitdagingen die voor ons liggen.


 

Herman Senior acquires ST Marine Support

33-metre newbuild workboat contract with Damen embedded in deal

 

Netherlands-based tug & workboat company Herman Senior has acquired all shares of ST Marine Support, a provider of quality maritime and offshore services. The acquisition includes ST’s three existing vessels and their upcoming newbuild, a Damen Multi Cat 3313SD, which is expected to be delivered at the end of March this year. With the formal handover completed on 23 February, the acquisition has come into effect retroactively as of 1 January 2023.

 

With this agreement ST Marine Support becomes part of the Herman Senior group of companies, integrating both fleets. Erwin van Dodewaard, Commercial Manager and Co-owner of Herman Sr says: “We are proud to have been given the opportunity to acquire ST Marine Support by owners Vasco Tammes and Rienk Switijnk. Knowing each other quite well, we got into informal talks about 13 months ago, over a beer. Vasco and Rienk have built a great company over the years with three robust and strong Multi Cat workboats that operate at the top of their market segments, especially in Dredging. They and their team have a lot of experience and their clear, no-nonsense way of handling projects aligns neatly with our own way of working. We feel proud to continue their legacy under the Herman Senior flag. This acquisition is a big move forward for our company and quite a special step for our family. We look forward to welcoming the new boats and their crew into our fleet and serving customers with them.

Vasco Tammes, Co-owner of ST Marine Support, adds: “When Erwin and his brother Chris came to us with this idea, this possibility, it sparked a flame in us: the idea to, maybe, do something else after 16 years of being in the workboat business. Of course, we love our company and the industry, so we took our time to think it over. The talks and collaboration with Herman Senior were good, with mutual understanding and respect. Our companies are quite alike in scope and attitude. So, with this agreement we know that two beautiful, carefully built, specialist companies become one greater entity; and in good hands. We wish Herman Senior and the Van Dodewaard family all the best and safe voyages!”

 

Fleet – a perfect fit

This acquisition marks the expansion of Herman Senior’s fleet from 8 to 12 vessels, including the new Damen Multi Cat 3313SD currently under construction. The expanded company will serve customers on three continents – South America, Europe and Asia – and these 4 extra workboats strengthen its presence both there and in the wider in the maritime industry.

 

Interestingly, Herman Sr continues to operate a 100% Damen fleet of Shoalbusters and Multicats, as ST Marine Support also had Damen workboats, i.e. the three Multi Cats Odin (Damen MC3013), Nero (Damen MC3013) and 35-metre Auxilia (Damen MC3515), all outfitted with strong cranes and winches.

 

According to Herman Sr, the market is currently very favourable for these types of vessels. There’s currently a shortage of workboats due to the large amount of projects that pull much of the available assets off the global market. At the same time, the cost of building new ships has skyrocketed, making that an unattractive option.

 

Van Dodewaard: “The vessels from ST Marine Support are a perfect fit with the Herman Senior fleet. We are confident that this move will help us serve our customers even better with equipment that we already know inside out, making for a seamless transition. Last, and this is a good moment to say this loud and clear, the success of our company is due to our experienced staff, both on board and on shore. We have dedicated crews per vessel, which ensures quality and consistency in project execution. Also, most people at our office come from a maritime background and many were sailors themselves. Their skills added with our combined  assets make Herman Senior a partner that customers can trust to do the job. That being said, we look forward to all the opportunities and challenges that lie ahead.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: