KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

De Gouverneur van Curacao, mevrouw Lucille George-Wout heeft met het oog op de vorming van een nieuw kabinet op 7 en 8 oktober consultatiegespreken gevoerd met de ondervoorzitter van de Raad van Advies

WILLEMSTAD

De Gouverneur van Curacao, mevrouw Lucille George-Wout heeft met het oog op de vorming van een nieuw kabinet op 7 en 8 oktober consultatiegespreken gevoerd met de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de Minister van Staat en de lijstrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben behaald. Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de Gouverneur op 11 oktober 2016 een gesprek gehad met de heer Kenneth Gijsbertha en hem daarbij aangezocht als informateur.

Op 5 oktober 2016 vonden op Curaçao verkiezingen plaats voor de Staten. De uitslag van de verkiezingen laat een beeld zien van een sterk gedifferentieerd politiek landschap. Tegelijkertijd staat Curacao voor grote uitdagingen op het terrein van onderwijs, volksgezondheid en veiligheid. Ook de bevordering van sociale cohesie, een stabiele economische groei en gezonde overheidsfinanciën verdienen de blijvende aandacht. Dit alles vraagt om een betrouwbaar openbaar bestuur dat daadkracht, stabiliteit en rust uitstraalt opdat het vertrouwen van de maatschappij in het bestuur in het algemeen en in de politiek in het bijzonder kan worden vergroot.

Inmiddels hebben de partijen MAN, PAR, PNP en PS gezamenlijk een bereidwilligheidsverklaring ondertekend waarin ze aangeven samen te willen werken en een coalitieregering te willen vormen. Daarnaast geven genoemde partijen in de bereidwilligheidsverklaring aan een verbreding van de coalitie niet op voorhand uit te sluiten.

In het licht van het bovenstaande heeft de Gouverneur aan de heer Gijsbertha verzocht om op de kortst mogelijke termijn te onderzoeken of genoemde politieke partijen, bij voorkeur aangevuld tot een tweederde meerderheid in de Staten, tot overeenstemming kunnen komen over een regeringsprogramma op hoofdlijnen, dat gebaseerd is op een gemeenschappelijk visie en aanpak in relatie tot de uitdagingen waar Curacao zich voor gesteld ziet.

Op basis van de gehouden consultaties worden de volgende thema’s prioritair van belang geacht:

 De verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Curaçao, waarbij in elk geval gefocussed wordt op het vakonderwijs en de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.

 Een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de volksgezondheidssector, met bijzondere aandacht voor het proces rond de totstandkoming van het HNO en de transitie vanuit de SEHOS.

 Verdere verbetering van de veiligheid door een stringent beleid ter bestrijding van de criminaliteit in het algemeen en de geweldsdelicten en internationale
drugshandel in het bijzonder. Het optimaliseren van het politieapparaat en het verder vormgeven van het beleid op het gebied van sociale en educatieve vorming.  

 Bevordering van een stabiele economische groei, onder andere door een verantwoorde exploitatie van de ISLA, de bevordering van het toerisme en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Curaçao voor investeerders door het verder terugdringen van red-tape.

 Zorg voor gezonde overheidsfinanciën door beheersing van de overheidsuitgaven, het verbeteren van het financieel beheer bij de ministeries en het verankeren van het financieel toezicht alsook door de beheersing van de omvang van het ambtenarenapparaat. Verbetering van de belastinginkomsten door effectievere inning van de belastingpenningen en verdere modernisering van de belastingdienst.

 Vergroting van het vertrouwen van de burger in de politiek en het openbaar bestuur. Dit krijgt onder andere gestalte door de verdieping van het integriteitsbeleid, het instellen van een onafhankelijk hoofdstembureau en het aanscherpen van de regels voor de financiering van politieke partijen. Daarnaast kan het vertrouwen van de burger in de overheid vergroot worden door de versterking van het ambtelijk apparaat door onder meer opleiding en training.

 De ontwikkeling van een duidelijke visie op de samenwerkingsrelaties binnen het Koninkrijk. Het streven naar verbetering en intensivering van deze relaties, in het bijzonder op de gebieden: economie, bestuurlijke ontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg.

De Gouverneur heeft de heer Gijsbertha verzocht om zich bij zijn onderzoek niet alleen te richten op de politieke partijen, maar om zich ook uitvoerig te laten informeren door de stakeholders van de nationale dialoog, ambtelijke organisaties, het Cft en andere relevante maatschappelijke organisaties.

De Gouverneur heeft de heer Gijsbertha verzocht om op dinsdag 18 oktober a.s. een rapportage over de voortgang van zijn informatiewerkzaamheden uit te brengen en om op uiterlijk 25 oktober 2016 te rapporteren over zijn bevindingen.

Op de foto: Gouverneur Lucille George-Wout met de heer Kenneth Gijsbertha

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: