ALGEMENE REKENKAMER CURAÇAO


​Algemene Rekenkamer Curaçao
Resúmen, konklushon- i rekomendashonnan

E resúmen, konklushon- i rekomendashonnan ta skirbí na hulandes i papiamentu. Di e manera akí, Kontraloria ke logra pa mas tantu hende por ta na altura di e rapòrt su kontenido.

Resúmen

Pa presupuesto nashonal por keda ehekutá na un manera efisiente, e minister enkargá ta outorisá funshonario pa hasi kompromiso finansiero na su nòmber. Tin ku publiká un registro di e personanan outorisá pa hasi kompromiso na nòmber di minister, pa un tersero por sa ken ta outorisá pa hasi kompromiso finansiero. Artíkulo 40 di Ordenansa Nashonal di Kontabilidat 2010 (Lv CV) ta fiha ku mester tin un asina yamá registro di mandato i kon tin ku publik’é.

Ku un registro di mandato ku ta funshoná debidamente, un tersero por verifiká mas fásil si sierto persona ta outorisá pa hasi kompromiso finansiero. Si apesar di loke tin pará den e registro, un tersero hasi un kompromiso ku un persona no outorisá, gobièrnu por laga deklará e kompromiso nulo. Pues, di e manera ei gobièrnu no ta kore un riesgo finansiero pa kompromiso finansiero ku un persona no outorisá a hasi.

Sinembargo, si no publiká e registro di mandato konforme artíkulo 40 di Lv CV, gobièrnu no por apelá na nulidat di un kompromiso finansiero hasí, i den un kaso asina sí gobièrnu ta kore un riesgo finansiero. Pa e motibu ei, Kontraloria a disidí di start un investigashon di legalidat pa sa te kon leu e ministerionan ta kumpli ku artíkulo 39 i 40 di Lv CV. Pues, Kontraloria a formulá e siguiente preguntanan di investigashon:

– ta mantené e registro di mandato al dia na un manera minusioso?

– a publiká e registro di mandato konforme Lv CV?

– e kompromisonan finansiero hasí ta konforme e outorisashonnan otorgá?

Rapport Mandaatregister, november 2016

6

 E investigashon ta kubri aña 2014 i 2015.

Konklushon

  No a mantené e registro di mandato al dia na un manera sufisiente minusioso

A base di loke Kontraloria a konstatá, e ta di opinion ku e ministerionan no ta mantené e registro di mandato al dia na un manera sufisiente minusioso. En parte esaki ta debí ku e ministerionan no ta sufisiente konsiente di balor di e registro di mandato. No tin un ouditoria interno visibel ku ta mustra ku a verifiká ku e datonan publiká via e registro di mandato ta konforme lei, korekto i kompleto.

Ademas, no ta semper ta pone ministerio di Finansa na altura ora tin kambio di outorisashon.

  no ta publiká e registro di mandato konforme Lv CV

Kontraloria ta konkluí ku publikashon di e registro di mandato no ta sosodé konforme artíkulo 40 di Lv CV, ya ku no ta publiká e registro di mandato na tempu ni kompleto. Esei ta debí ku no tin sufisiente ouditoria interno. Ademas, e ministerionan no tin klaridat enkuanto ken ta responsabel pa publiká e registro di mandato na tempu i kompleto. Konsekuensia di esaki ta ku niun di e ministerionan no ta sinti un responsabilidat pa publiká e registro di mandato na tempu i kompleto.

  No ta tur e kompromisonan finansiero a keda hasí konforme e outorisashonnan otorgá

A base di loke Kontraloria a konstatá, e ta di opinion ku algun di e kompromisonan finansiero a keda hasí na un manera ku no ta konforme e outorisashonnan otorgá. Esei tabata e kaso serka shete di e nuebe ministerionan. Internamente, no tin sufisiente kontrol pa wak si un persona ku ke hasi un kompromiso finansiero ta outorisá pa hasi esei. Por ehèmpel, tabatin lista di firma ku no a keda remplasá na tempu, i tantu minister di Desaroyo Sosial, Labor & Bienestar (SOAW) komo minister di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte (OWC&S) a keda strukturalmente sin kumpli ku e prohibishon di hasi kompromiso finansiero nan mes. Minister di Hustisia i minister di Salubridat,

Rapport Mandaatregister, november 2016

7

 Medio Ambiente & Naturalesa tambe a yega di firma bestelbon insidentalmente.

Rekomendashon

Pa yega na un mihó kumplimentu ku artíkulo 39 i 40 di Lv CV, Kontraloria ta hasi Konseho di Minister e siguiente rekomendashonnan:

enkuanto tene registro di mandato al dia (§ 4.3):

– sòru pa un ouditoria interno visibel a base di kua por verifiká ku e datonan

publiká via e registro di mandato ta konforme lei, korekto i kompleto;

– pone ministerio di Finansa na altura na tempu ora tin kambio di

outorisashon;

– sòru pa informashon publiká relashoná ku registro di mandato bira konosí;

enkuanto publikashon di e registro (§ 5.3):

– mehorá e ouditoria interno pa publikashon di e registro di mandato den e ministerionan sosodé na tempu;

– tene ministerio di Finansa formalmente responsabel pa publiká kambio den e registro di mandato na tempu i kompleto ora e otro ministerionan duna di konosé ku tin kambio;

enkuanto aktua konforme e outorisashonnan otorgá (§ 5.3):

   – – –

mehorá e ouditoria interno pa kumpli ku artíkulo 39 i 40;

sòru pa e ministernan en kuestion no hasi mas kompromiso finansiero; sòru pa pone ministerio di Finansa na altura na tempu ora tin kambio relashoná ku outorisashon;

konsiderá si mester hasi publikashon di firma di e funshonarionan outorisá

obligatorio tambe.

Mas aleu, Kontraloria ta remarká ku, for di punto di bista di efisiensia, lo ta lógiko pa ministerio di Finansa tuma riba su mes e responsabilidat pa publikashon di e registro tuma lugá na tempu i kompleto.

Rapport Mandaatregister, november 2016

8

 1. Over dit onderzoek

1.1 Aanleiding

Een doelmatige uitvoering van de begroting vereist dat de verantwoordelijke minister functionarissen machtigt om namens hem financiële verplichtingen aan te gaan. Om het voor derden inzichtelijk te maken welke personen bevoegd zijn financiële verplichtingen aan te gaan moet een register worden gepubliceerd waarin staat welke personen bevoegd zijn om namens de minister verplichtingen aan te gaan. De eis tot zo’n mandaatregister staat beschreven in het derde lid van artikel 40 van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 (Lv CV). Een betrouwbaar mandaatregister is in het belang van het Land omdat:

– derdenprecieskunnenzienwelkepersonenbevoegdzijnfinanciële verplichtingen aan te gaan;

– financiële verplichtingen aangegaan door een onbevoegd persoon op verzoek van de overheid nietig verklaard kunnen worden.

Bij publicatie van het mandaatregister conform artikel 40 van de Lv CV kan de overheid zich in geval van aangegane verplichtingen door onbevoegde personen beroepen op nietigheid. De derde partij had kunnen nagaan dat de desbetreffende persoon niet bevoegd was. Dit beroep kan niet gedaan worden op het moment dat niet aan dit artikel wordt voldaan. Hierdoor loopt de overheid dus een financieel risico. Om deze reden heeft de Rekenkamer besloten een rechtmatigheidsonderzoek te doen naar de naleving van artikel 40 van de Lv CV door de ministeries.

1.2 Doelstelling

In dit rapport presenteert de Rekenkamer zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen. In zijn onderzoek heeft de Rekenkamer gebruik gemaakt van de gegevens over de jaren 2014 en 2015. Dit rapport is mede bedoeld om verantwoordelijken van informatie te voorzien ten behoeve van het wegnemen van eventuele tekortkomingen met betrekking tot de naleving van artikel 40 van de Lv CV. Immers, het naleven van dit artikel zorgt voor een beperking van de financiële risico’s voor de overheid.

1.3 Reikwijdte van het onderzoek

Het onderzoek heeft betrekking op de jaren 2014 en 2015.

Rapport Mandaatregister, november 2016

9

 1.4 Centrale vraag

Dit rapport geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

– wordt het mandaatregister op zorgvuldige wijze actueel gehouden?

– is het mandaatregister gepubliceerd in overeenstemming met de Lv CV?

– zijn financiële verplichtingen in overeenstemming met de gegeven

bevoegdheden aangegaan?

1.5 Werkwijze

De Rekenkamer heeft het onderzoek uitgevoerd middels:

– het houden van interviews met de secretarissen-generaal (SG’s) en de

financial controllers van de ministeries met als doel te inventariseren welke

procedure wordt gevolgd bij het wijzigen van het mandaatregister;

– het beoordelen van de procedures met betrekking tot het wijzigen van het

mandaatregister,

– het raadplegen van de gepubliceerde mandaatregisters op de website van

het ministerie van Financiën en het nagaan of tijdig is gepubliceerd;

– het beoordelen van de interne procedures die moeten garanderen dat

conform het mandaatregister wordt gehandeld;

– het steekproefsgewijs controleren van bestelbonnen1.

1.6 Leeswijzer

Dit rapport begint met een samenvatting in zowel het Nederlands als het Papiaments. In hoofdstuk 1 is beschreven welke wet- en regelgeving van toepassing is. In de hoofdstukken 3, 4, en 5 presenteert de Rekenkamer zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De ambtelijke en bestuurlijke reactie op het conceptrapport zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Het rapport wordt afgesloten met het nawoord van de Rekenkamer.

1 Met de bestelbon worden bij de leverancier goederen of diensten besteld en wordt de financiële verplichting aangegaan.

 Rapport Mandaatregister, november 2016

10

 2. Relevante wet- en regelgeving

Bij dit onderzoek is getoetst aan de artikelen 39 en 40 van de Lv CV. Volgens artikel 39 van de Lv CV wordt met het beschikken over de bij begroting toegestane bedragen bedoeld, dat een minister mag beslissen over de bestedingsrichting van die bedragen binnen de bestemming die daartoe in zijn hoofdstuk van de begroting is aangegeven. Een minister mag dus binnen deze kaders bepalen waaruit de uitgaven precies bestaan. Echter, de daaraan verbonden daadwerkelijke privaatrechtelijke rechtshandelingen die leiden tot het aangaan van financiële verplichtingen, mogen alleen door de daartoe bevoegde ambtenaren worden verricht en niet door de minister zelf.

Artikel 40 regelt:

– dat er een register is,

– welke informatie daarin moet worden opgenomen;

– dat het register en de wijzigingen daarin moeten worden gepubliceerd. Dit register wordt hierna het mandaatregister genoemd.

Volgens het ministerie van Financiën vormen de handtekeningenlijsten van de ministeries samen het mandaatregister. Op de handtekeningenlijst staan onder andere de naam, de functie, het bedrag van de bevoegdheid en de handtekening van de bevoegde functionarissen vermeld.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: