KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUNOTISIA

De regeling ter bevordering van de vervroegd vrijwillige uitstroom (VVU) ligt bij de Staten

De regeling ter bevordering van de vervroegd vrijwillige uitstroom (VVU) ligt bij de Staten

Geplaatst op 25 maart 2021 di door Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening

WILLEMSTAD – Op 17 maart 2021 heeft de raad van ministers besloten in te stemmen met aanbieding aan de Staten van de ontwerp-Landsverordening Vervroegd Vrijwillige Uitstroom VVU). Het ontwerp is op 24 maart j.l. door de Gouverneur en de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan de Staten aangeboden.

Van de overheid wordt verwacht dat er sterk wordt bezuinigd op het ambtenarenapparaat en tegelijkertijd dat er efficiënter gewerkt en gemoderniseerd wordt, voor wat betreft digitalisering, automatisering en toepassing van moderne technologieën. Het ontwerp strekt tot het regelen van de hoge vergrijzing binnen het overheidsapparaat, door de uitstroom van het pensioengerechtigd personeel te bevorderen. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om jongere krachten te laten instromen, maar toch een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig overheidsapparaat te blijven garanderen.

De pensioengerechtigde leeftijd van het personeel is bij de wijziging van de Pensioenverordening overheidsdienaren per 1 januari 2016, verhoogd naar 65 jaar. Op de regel dat de werknemer bij het bereiken van 65 jaar met pensioen gaat, zijn enkele uitzonderingen voor een categorie van personeelsleden gemaakt. Hiermee heeft die groep de mogelijkheid om, vanaf 60-jarige leeftijd maar eerder dan het 65ste jaar, met pensioen te gaan.

Het personeel dat deze keuzemogelijkheid heeft zijn:

  1. degene die geboren is in de jaren 1957, 1958, 1959 of 1960 (groep 1);
  2. degene die geboren is ná 1960 en die per 1 januari 2016 meer dan 30 dienstjaren heeft, conform de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (groep 2).

Indien de ontwerp landsverordening door de Staten wordt goedgekeurd, dan kan het personeel vallende onder groep 1 of groep 2, ervoor kiezen om vervroegd met pensioen te gaan met een stimuleringsregeling die door de regering wordt aangeboden.

Om het vrijwillige afvloeiingstraject te coördineren wordt de commissie Vervroegd Vrijwillige Uitstroom ingesteld. De commissie moet het bevoegd gezag adviseren omtrent de reacties van degenen die te kennen hebben gegeven het dienstverband vrijwillig te willen beëindigen onder toekenning van de uitkering en met een eenmalige geldsom.

De Sociaal Economische Raad en de Raad van Advies hebben advies uitgebracht. De reactie van de regering op deze adviezen is in het ontwerp van de landsverordening en de memorie van toelichting verwerkt. Indien de Staten het ontwerp goedkeuren, dan treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Het ontwerp en de overige Statenstukken (Zittingsjaar 2021- 2021- 195) kunt u vinden op: http://www.parlamento.cw/documenten/ontwerpen.

Share this page to Telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d