Inzet Sehosgebouw als noodvoorziening uitbraak Coronabesmettingen

 

Tijdens de Raad van Ministers van 25 augustus jl., hebben de raadsleden nadere
informatie ontvangen inzake een nog te formaliseren huurovereenkomst tussen de
stichting Sint Elizabeth en de openbare rechtspersoon Curaçao. Middels voormelde
huurovereenkomst is het gebouw van het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal
(SEHOS) ingezet als ‘dedicated’ Covid-19 opvang en behandellocatie. Volgens
documentatie afkomstig van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN)
is de huurovereenkomst aangegaan om het CMC zoveel mogelijk vrij te houden voor
opschaling van de reguliere non-Covid-19 zorg. In de volgende tabel wordt
inzichtelijk gemaakt welke kosten met het voormelde huurovereenkomst zijn
gemoeid:

Van de ambtelijke top van het ministerie van GMN is vernomen dat geen enkele met
Covid-19 geïnfecteerde patiënt gedurende voormelde huurperiode in het Sehosgebouw is opgenomen/ behandeld. Het Land Curaçao heeft dus circa 1 jaar lang
Aan: de Curaçaose pers
Datum: 26 augustus 2021 Contactpersoon E-mail
Uw brief d.d. Uw kenmerk Ons nummer Zaaknummer:
Onderwerp: Persbericht inzake inzet Sehosgebouw als noodvoorziening uitbraak
Coronabesmettingen Pagina: Aantal Bijlagen
2
betaald voor een ruimte die niet is gebruikt (leegstaand gebouw). Dit zegt veel over
de onderhandelingsvaardigheden van in ieder geval de voormalige minister van
GMN. Een capabele minister zou op basis van voortschrijdend inzicht de
contractvoorwaarden tussentijds laten aanpassen. Te denken valt aan het volgende: in
plaats van de verhuurder (de stichting) te betalen voor enkel het ter beschikking
stellen van ruimte (en medische apparaten), zou een objectieve goed geïnformeerde
derde eerder kiezen voor het betalen van in gebruik genomen ruimte (en apparaten).
Het Land Curaçao heeft in het jaar 2015 een lening van NAf 19 miljoen aan de stichting
verstrekt, welk per mei 2020 nog volledig open stond. Het voormalig bestuur van het
Land Curaçao heeft besloten om van de totale huurprijs ad NAf 9.165.277 enkel NAf
2.209.216 met de openstaande lening uit 2015 te verrekenen. Het voormalig bestuur
van het Land Curaçao heeft hiervoor gekozen om de stichting geen verdere
liquiditeitsproblemen te bezorgen (dit blijkt uit de aan de Raad van Minister verstrekte
documentatie). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de door het Land Curaçao
betaalde huur middels liquiditeitssteun is gefinancierd, dus ook het Land Curaçao
heeft het niet breed en toch heeft het voormalig bestuur van het Land Curaçao gekozen
om de stichting te sparen en zodoende het Land Curaçao meer te laten te lenen.
Van het totale huurbedrag ad NAf 9.165.277 heeft het Land Curaçao NAf 5.393.382 aan
de stichting betaald en NAf 2.209.216 is verrekend met de lening uit 2015. Dus het
Land heeft per heden nog een huurschuld van NAf 1.562.678 (betreft periode 1 april
2021 – 31 mei 2021). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat van de aan de stichting
in het jaar 2015 verstrekte lening nog een bedrag openstaat van NAf 16,8 miljoen (NAf
19 miljoen – verrekening ad Naf 2,2 miljoen).
De huidige regering van Curaçao zal alle aan de zorg bestede kosten blijven monitoren
en de gemeenschap hierover blijven informeren

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: