SER ta publiká estudio riba un posibel maneho di inovashon basá riba mishonnan konkreto pa Kòrsou

 

SER brengt verkenning uit over een missiegedreven innovatiebeleid voor Curaçao

 

WILLEMSTAD, 26 november 2021 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 26 november 2021 een verkenning uitgebracht aan de regering en de Staten over de mogelijkheden van de invoering van een missiegedreven innovatiebeleid dat een zinvolle aanvulling kan zijn op het Landspakket Curaçao. Het principe van een missiegedreven innovatiebeleid is niet nieuw. Het wordt toegepast binnen de Europese Unie op geaggregeerd niveau en ook per afzonderlijke lidstaat waaronder Nederland. 

 

Deze jongste SER-verkenning bevat een gezamenlijke analyse van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke leden omtrent de behoefte om innovatiebeleid in Curaçao te koppelen aan maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, vergrijzing, toenemende werkloosheid, internetcriminaliteit, duurzame mobiliteit, voedselvoorziening (waaronder de voedselonzekerheid en de lage nutritionele voedingswaarde), obesitas en burn-out. 

 

Volgens de SER heeft COVID-19 aan het licht gebracht dat een economisch systeem, gestuurd op louter efficiency en gesteund op schaalvoordelen, niet weerbaar is. Vandaar ook de roep naar weerbaarheid en veerkracht. Termen die in het Landspakket terugkomen. De wereldwijde pandemie heeft ook het besef doen toenemen dat het algemeen belang niet langer uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de overheid, maar eveneens van ondernemers, werknemers, wetenschappers en burgers. Er lijkt wereldwijd een transitie plaats te vinden naar wat genoemd wordt ‘brede welvaart’, waarbij productiviteit, inclusiviteit en leefklimaat hand in hand gaan.

 

Bij een missiegedreven innovatiebeleid heeft men te maken met het bepalen van een richting op basis van thema’s die een brede maatschappelijke relevantie hebben. De strategie bij dit beleid is ‘challenge oriented’ en vertegenwoordigt niet langer simpel een lijst van economische sectoren waarin moet worden geïnvesteerd. Waar het om gaat is dat er specifieke thema’s rondom maatschappelijke uitdagingen worden geïdentificeerd. Een missiegedreven innovatiebeleid voor Curaçao zou volgens de SER onder meer moeten inhouden dat aspecten zoals schoon milieu, schone groei, verantwoorde innovatie en basisbehoeften zoals water, voedsel, huisvesting, energie, gezondheid en onderwijs niet op zichzelf staan, maar juist met elkaar zijn verbonden binnen een context die een duidelijke richting aangeeft voor een duurzame en weerbare groei en ontwikkeling. Curaçao zal nu haar eigen thema’s moeten vastleggen die richtinggevend zullen zijn voor de toekomst (2030 en verder) van het land, al klinken de in Nederland gekozen thema’s rondom Energietransitie en duurzaamheid – Landbouw, water, voedsel – Gezondheid en zorg – Veiligheid, niet vreemd voor de Curaçaose context. 

 

In deze verkenning concludeert de SER dat het uitwerken van een missiegedreven innovatiebeleid rondom relevante maatschappelijke thema’s een sterke troef kan zijn om een duidelijke weg in te slaan voor het komende decennium. Dit kan niet zonder breed draagvlak en symbiose tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschapen het maatschappelijk middenveld (een ‘quadruple helix’ benadering). Het creëren van dit draagvlak is een vertrouwenskwestie, met ruimte en tijd voor iedere stakeholder, maar ook in het absolute besef van nood aan bestuurskracht en engagement om doeltreffende resultaten te kunnen behalen.

 

De verkenning is te vinden op de website van de SER (www.ser.cw).

 

SER ta publiká estudio riba un posibel maneho di inovashon basá riba mishonnan konkreto pa Kòrsou

 

WILLEMSTAD – Djabièrnè dia 26 di novèmber último Konseho Sosial Ekonómiko (SER), ku ta e órgano di konseho i konsulta tripartit, a hasi entregá na Gobièrnu i Parlamento di un estudio ku e la kondusí na e posibilidat di introdusí un maneho di inovashon basá riba mishonnan konkreto (‘missiegedreven innovatiebeleid’) ku por komplementá, di un forma signifikativo, e reformanan struktural manera akordá den e pakete di pais Kòrsou (Landspakket). E konsepto di un maneho di inovashon basá riba mishonnan konkreto no ta unu nobo. E ta ser apliká na Union Europeo riba un nivel agregá i tambe den e estadonan miembro di Union Europeo, manera entre otro Hulanda.

E último estudio aki di SER ta kontené un análisis ekstenso, formulá konhuntamente pa representantenan di organisashonnan di dunadónan di trabou, trahadónan i miembronan independiente, riba e nesesidat di vinkulá maneho di inovashon na Kòrsou na desafionan sosial manera kambio klimatológiko, embehesimentu, oumento di desempleo, delinkuensia riba internèt, mobilidat sostenibel, suministro di alimento (inkluso insiguridat alimentisio i balor abou di nutrishon) i e problema di agotamentu (burn out). 

Sigun SER, COVID-19 a revelá ku e sistema ekonómiko tradishonal, impulsá eksklusivamente pa efisiensia i ekonomianan di eskala, no a demostrá di ta unu resiliente. Pa e motibu ei e gritu pa mas resiliensa; un término ku ta ser uzá tambe den e pakete di pais komo ophetivo prinsipal na kua Kòrsou mester yega na dje. E pandemia mundial tambe a oumentá e konsenshi ku e ‘bien komun’ no ta un responsabilidat eksklusivo di gobièrnu so, sino tambe di empresarionan, empleadonan, mundu sientífiko i siudadanonan komun. Riba nivel mundial por opservá un transishon ku ta tumando lugá ku ta ser denominá komo ‘prosperidat amplio’, kaminda produktividat, inklushon i kondishonnan di bida ta bai man den man.

Un maneho di inovashon enfoká riba mishonnan konkreto ta impliká ku mester establesé un direkshon basá riba temanan ku tin relevansia sosial amplio. E strategia di e maneho aki ta unu ku ta challenge oriented, pues netamente dirigí pa atendé ku desafionan sosial. E no ta representá un lista di sektornan ekonómiko ku mester di un impulso pa asina ei generá mas ingreso. Lo ke ta pará sentral den e maneho di inovashon aki ta ku mester identifiká temanan spesífiko pa por atendé di un forma diligente i efektivo ku desafionan den nos sosiedat. Sigun SER un maneho asina ei pa Kòrsou lo mester inkluí mishonnan bon definí, manera, en todo kaso, un medio ambiente limpi i sano, inovashonnan responsabel i kumplimentu ku nesesidatnan básiko di nos komunidat manera akseso na awa limpi, na alimentashon sano, bibienda, na servisionan energétiko pagabel i na un edukashon/formashon na nivel. E mishonnan aki ta interkonektá ku otro. Por lo tantu ta rekerí ku e maneho di inovashon mester ta unu ku ta atendé ku nan konhuntamente pa por garantisá un kresementu i un desaroyo sostenibel i resiliente. Kòrsou mester establesé su propio temanan ku e kier alkansá pa futuro (pa 2030 i despues). Komo kuadro di referensia por wak Hulanda kaminda, den konteksto di e maneho di inovashon, a focus riba e siguiente mishonnan: 1. transishon energétiko; 2. sostenebilidat den sektor di agrikultura, awa i alimentashon; 3. salú di siudadanonan i 4. seguridat.

Den su estudio SER ta konkluí ku un maneho di inovashon ku ta enfoká riba mishonnan konkreto lo por ta relevante pa Kòrsou pa asina ei e pais por establesé un rumbo kla pa e próksimo dékadanan. Esaki sinembargo lo no por ta posibel sin un apoyo amplio di parti di gobièrnu, empresarionan, trahadónan, mundu sientífiko, i sosiedat sivil. Pa krea e apoyo aki ta un kuestion di konfiansa den e poder atministrativo i un kompromiso di tur aktor envolví pa logra resultadonan efektivo.

E estudio ta riba wèpsait di SER (www.ser.cw).

 

SER Curaçao releases study on a mission-driven innovation policy for Curaçao

 

WILLEMSTAD – On November 26, 2021, the Social and Economic Council (SER) of Curaçao issued an exploration to the government and parliament on the possibilities of introducing a mission-driven innovation policy that could be a meaningful complement to the Country Package (Landspakket) for Curaçao. The principle of a mission-driven innovation policy is not new. It is applied within the European Union at an aggregate level as well as in  individual member states, including the Netherlands. 

 

This latest SER-exploration contains a joint analysis by employers’ and employees’ organizations and independent members regarding the need to link innovation policies in Curaçao to societal challenges such as climate change, population ageing, increasing unemployment, internet crime, sustainable mobility, food supply (including food insecurity and low nutritional value), obesity and burnout. 

 

According to the SER, COVID-19 has revealed that an economic system driven purely by efficiency and supported by economies of scale is not resilient. Hence the call for resilience, a term that recurs in the Country Package. The global pandemic has also increased the awareness that the public interest is no longer exclusively the responsibility of the government, but also of entrepreneurs, employees, the scientific community and citizens. There seems to be a global transition towards what is called ‘broad prosperity’, where productivity, inclusiveness and living conditions go hand in hand.

 

A mission-driven innovation policy involves setting a direction based on themes that have broad social relevance. The strategy in this policy is ‘challenge oriented’ and no longer represents a list of sectors. What matters is that specific themes around societal challenges are identified. According to the SER, the guiding principle of a mission-driven innovation policy for Curaçao  should be that aspects such as a clean environment, clean growth, responsible innovation, and basic needs such as water, food, housing, energy, health and education are not approached in isolation, but rather connected within a context that provides a clear direction for sustainable and resilient growth and development. Curaçao will now have to establish its own themes that will guide the future (2030 and beyond) of the country, although the themes chosen in the Netherlands around Energy transition and sustainability – Agriculture, water, food – Health and care – Security, do not sound strange to the Curaçao context. 

 

In this exploration, the SER concludes that elaborating a mission-driven innovation policy around relevant societal themes can be a strong asset to set a clear course for the next decade. This cannot be done without broad support and symbiosis between government, businesses, science, and civil society (a ‘quadruple helix’ approach). Creating this support is a matter of trust, with space and time for each stakeholder, but also in the full knowledge of the need for administrative capability and commitment to achieve effective results.

 

The exploration can be found on the website of the SER (www.ser.cw).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: