SER ta presentá Informe Anual 2021

SER ta presentá Informe Anual 2021

WILLEMSTAD, 14 di desèmber 2022 – ,,Fomentá konfiansa, kooperashon i resilensia”. Esei ta e título di e informe anual 2021 di Konseho Sosial Ekonómiko (SER) ku a ser presentá awe na Gobièrnu. Promé Minister sr. Gilmar Pisas a risibí e promé ehemplar di e relato for di mannan di presidente den funshon di SER, sr. mr. John Jacobs i direktor/sekretario general sr. drs. Raúl Henríquez.

E informe anual ta duna un rekuento di aña 2021, ku sigun e órgano konsultivo, “tabata un aña ku den vários sentido tabata unu difísil i partikularmente vulnerabel, spesialmente mirá for di perspektiva sosioekonómiko.” Sigun SER, despues di e aña duru di e vírus di Corona (2020), e di dos semèster di 2021, a kuminsá demostrá señalnan alentador (por ehèmpel, un kresementu espektakular di turismo di estadia i un kresementu den sektor di informashon i komunikashon i tambe di proyektonan di konstrukshon) ku tabata indiká un rekuperashon aselerá, aunke, di un forma generalisá, e poblashon aktivo i produktividat laboral a sigui disminuí durante e periodo aki ku un oumento di emigrashon. ,,Ta premirá ku e tendensia aki lo kontinuá debí na último desaroyonan mundial. E probabilidat ta real ku empleo lo no yega na nivelnan pre-pandémiko te ku aña 2023. Tambe ta premirá ku ekonomia lo no rekuperá na nivelnan di promé ku e krísis di COVID-19. Por lo tantu, ku e tasa di empleo aktual, pais lo generá ménos. Ku otro palabra, un empobresimentu na nivel nashonal. For di e punto di bista aki, ta komprendibel ku e presunto falta di toma di desishon desisivo di parti di gobièrnu i ehekushon di maneho firme ta kondusí na frustrashon i desapunto bou di gruponan den nos komunidat. Kosnan ku ántes tabata lógiko i evidente, no ta lógiko i evidente mas. Esei ta loke e krísis di COVID-19 a siña nos. E lès duru aki ta eksigí un reflekshon krítiko riba maneho i práktika gubernamental, práktika di interlokutornan sosial i tambe di siudadanonan.”

E prólogo di e informe anual ta suprayá ku Kòrsou ta un pais bunita ku un potensial grandi. ,,Ta nos deber di saka mas probecho ku ta posibel di e potensial aki. Esaki ta nos deber i kompromiso na futuro generashonnan. E palabranan klave den e kuadro aki ta “konfiansa i “kooperashon”. No un konfiansa ingenuo i siegu, sino un konfiansa sano i madurá, den kua nos ta rekonosé nos vulnerabilidatnan ku ta inherente na e echo ku Kòrsou ta un estado insular chikí den desaroyo i ku denter di e kuadro aki ta buskando solushonnan viabel i efikas pa problema i retonan, ku nos ta kontra na kaminda debí na nos ekonomia habrí i nos posishon relativamente vulnerabel komo mikro estado den un mundu kompleho ku ta evolushonando rápidamente. Tambe mester afirmá ku nos karakter insular, kultura i mentalidat komo pais Karibense ta trese sierto retonan spesífiko kuné. Konfiansa den otronan; konfiansa den e noshon ku kooperashon ta base pa kresementu i desaroyo; konfiansa den e poder di inisiativa i di ingeniosidat di abitantenan di e pais aki i di otronan, tantu paden i pafó di Reino Hulandes, ku ta preokupá nan mes ku Kòrsou i ta wak e komo un pais kaminda nan ke establesé nan mes; konfiansa den maneho gubernamental, a lo ménos den e bon intenshonnan tras di e maneho aki, aunke nan ta basá riba imperfekshonnan institushonal (manera e.o. falta di kooperashon i defisiensianan den organisashon atministrativo); konfiansa den prosesonan ku ta outo regulá nan mes, sin ku intervenshon gubernamental outomátikamente ta nesesario; konfiansa den un futuro stabil i sigur pa generashonnan benidero. Mester komprondé si ku konfiansa no ta desaroyá su mes di anochi pa di dia. Mester invertí hopi tempu i energia den esaki ya ku e tin komo base resultadonan palpabel.” Komo órgano konsultivo permanente di gobièrnu i di parlamento riba materia sosioekonómiko, SER lo kontribuí na sigui fomentá e konfiansa ei dor di sigui emití reflekshonnan i análisisnan krítiko den un konteksto tripartit (empresarionan, trahadónan i ekspertonan independiente), formulando rekomendashonnan konkreto i fomentá pensamentunan i debatenan den komunidat ku tin nan impakto riba maneho gubernamental i legislashon.

 

SER biedt jaarverslag over 2021 aan

WILLEMSTAD, 14 december 2022 – ,,Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en veerkracht”. Dat is de titel van het jaarverslag van de Sociaal-Economische Raad (SER) over 2021 dat vandaag aan de regering werd aangeboden. Minister-president Gilmar Pisas nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van fungerend SER-voorzitter mr. John Jacobs en algemeen secretaris drs. Raul Henriquez.

In het jaarverslag wordt teruggeblikt op 2021 dat volgens het adviesorgaan ,,in veel opzichten een uitdagend en bijzonder kwetsbaar jaar was, zeker vanuit sociaaleconomisch oogpunt bezien.” Na het uitermate zware coronajaar (2020) waren met name in de tweede helft van 2021, aldus de SER, hoopvolle signalen te bespeuren (bijvoorbeeld de spectaculaire groei van het verblijfstoerisme en de groei in informatie- en communicatiesectoren en investeringsprojecten van onroerend goed activiteiten) die duidden op licht herstel, hoewel er over de gehele linie sprake bleef van een afnemende beroepsbevolking en arbeidsproductiviteit met tevens een toename van de emigratie.

De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, mede door mondiale ontwikkelingen, en dat de werkgelegenheid pas in 2023 wellicht weer op het niveau van 2019 zal liggen, maar dat de economie dan nog niet terug is op het niveau van vóór de coronacrisis. Zo wordt met dezelfde werkgelegenheid minder verdiend; een verarming op nationaal niveau dus. In dat licht bezien, is het niet onbegrijpelijk dat het door grote groepen in de samenleving ervaren gebrek aan daadkracht en bestuurskracht vanuit de overheid, voor boosheid en frustratie zorgt. Vanzelfsprekendheden zijn geen vanzelfsprekendheden meer. Dat heeft de COVID-19 crisis ons wel geleerd. Deze harde les vraagt om een kritische reflectie op beleid en werkwijze van de overheid, sociale partners en burgers.

In het voorwoord van het jaarverslag wordt benadrukt dat Curaçao een mooi land is, met heel veel potentie. ,,Het is onze plicht om deze potentie ten volste te benutten. Wij zijn toekomstige generaties dat schuldig. De sleutelwoorden hierbij zijn ‘vertrouwen’ en ‘samenwerking’. Geen naïef, blindelings vertrouwen, maar een gezond en volwassen vertrouwen, waarbij wij onze inherente kwetsbaarheden als kleine eilandstaat erkennen en binnen deze context blijven zoeken naar werkbare en effectieve oplossingen voor vraagstukken en uitdagingen, die niet alleen onverwacht op ons afkomen vanwege onze open economie en relatief kwetsbare positie als microstaat in een snel veranderende en complexe wereld, maar die ook eigen zijn aan ons insulaire karakter, cultuur en mentaliteit als Caribisch land. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen dat samenwerking de basis vormt voor groei en ontwikkeling, vertrouwen in het initiatiefvermogen en vindingrijkheid van de inwoners van dit land en van anderen, zowel binnen als buiten het Koninkrijk, die Curaçao een warm hart toedragen en als potentiële vestigingsplaats zien; vertrouwen in het overheidsbeleid, althans in de intenties daarachter; vertrouwen in zelfregulerende processen waarbij overheidsinterventie niet per se noodzakelijk is; vertrouwen in een stabiele en veilige toekomst voor komende generaties. Het besef moet er wel zijn dat vertrouwen niet van de één op de andere dag ontstaat. Daar moet heel veel tijd en energie in worden gestoken, mede omdat tastbare resultaten aan de basis ervan liggen.”

Als vast adviesorgaan van de regering en de Staten inzake sociaaleconomische aangelegenheden draagt de SER bij aan het bouwen aan dat vertrouwen door in tripartiet verband (werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts) kritische beschouwingen en analyses uit te brengen, concrete aanbevelingen te doen en resultaatgerichte discussies te voeren met een impact op beleid, wet- en regelgeving.


SER Curaçao presents 2021 Annual Report


WILLEMSTAD, December 14, 2022 – ,,Building trust, cooperation and resilience”. That is the title of the 2021 annual report of the Social and Economic Council (SER) of Curaçao presented to the government today. Prime Minister Mr. Gilmar Pisas accepted the first copy from the hands of Acting SER President Mr. John Jacobs and General Secretary Drs. Raul Henriquez.

The annual report looks back on 2021, which, according to the advisory body, “was in many ways a challenging and particularly vulnerable year, especially from a socioeconomic perspective.” According to the SER of Curaçao, after the extremely tough Corona year (2020), the second half of 2021, showed hopeful signs (for example, the spectacular growth in stayover tourism and the growth in information and communication sectors and investment projects of real estate activities) that pointed to slight recovery, although across the board the labor force and labor productivity continued to decline with an increase in emigration.

,,This trend is expected to continue, due to current global developments, and employment may not return to 2019 levels until 2023, but by then the economy will not have returned to pre-corona crisis levels. Thus, the same level of employment will bring less earnings. In other words, impoverishment at the national level. Seen in this light, it is not incomprehensible that the government’s lack of decisiveness and managerial power experienced by large groups in society causes anger and frustration. Self-evident things are no longer self-evident. The COVID-19 crisis has taught us that. This hard lesson calls for critical reflection on policies and practices of government, social partners and citizens.”

The foreword to the annual report emphasizes that Curaçao is a beautiful country, with a great deal of potential. ,,It is our duty to use this potential to its fullest. We owe it to future generations. The key words here are “trust” and “cooperation”. Not a naive, blind trust, but a healthy and mature trust, in which we recognize our inherent vulnerabilities as a small island development state and within this context continue to seek workable and effective solutions to issues and challenges, which do not only come upon us because of our open economy and relatively vulnerable position as a microstate in a rapidly changing and complex world, but which are also characteristic to our insularity , culture and mentality as a Caribbean country. Trust in each other, trust that cooperation is the basis for growth and development, trust in the power of initiative and resourcefulness of the inhabitants of this country and others, both within and outside the Kingdom, who care about Curaçao and see it as a potential place to settle; confidence in government policy, at least in the intentions behind it, however partially based on institutional imperfections (including lack of cooperation and management problems within the administrative and official organization); confidence in self-regulating processes in which government intervention is not automatically necessary; confidence in a stable and safe future for generations to come. It must be understood that trust does not develop overnight. A great deal of time and energy must be put into this, partly because tangible results are the basis of it.”

As the permanent advisory body to the government and parliament of Curaçao on socio-economic issues, the SER contributes to building that trust by issuing critical reflections and analyses in a tripartite context (employers, employees and independent experts), making concrete recommendations and outcome-oriented discussions with an impact on policy, legislation and regulations.

                  

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: