De Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout

WILLEMSTAD – 4 mei 2017

De Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, heeft met het oog op de vorming van

een nieuw kabinet op 29 april en op 2 en 3 mei consultatiegesprekken gevoerd met de 

ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de Minister van Staat, 

vertegenwoordigers van de nationale dialoog, vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de 

lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben behaald. Op basis 

van de uitgebrachte adviezen heeft de Gouverneur op 4 mei 2017 met de heer Etienne Ys gesproken 

en hem daarbij aangezocht als informateur.

Op 28 april 2017 vonden in Curaçao tussentijdse verkiezingen voor de Staten plaats. De aanloop naar 

deze verkiezingen werd gekenmerkt door een scherp publiek debat over de fundamenten van de 

democratische rechtsstaat en liet een verdeeldheid in de samenleving zien. Nog scherper dan bij de 

verkiezingsuitslag van 5 oktober 2016, weerspiegelt de recente uitslag de politieke verdeeldheid die 

de bevolking van Curaçao op dit moment kenmerkt en wordt met het verkiezingsresultaat het 

belang van het vergroten van de sociale cohesie tussen onze burgers evident. Tegelijkertijd staat het 

land Curaçao voor uitdagingen op het gebied van economische ontwikkeling, onderwijs en veiligheid 

en verdienen overheidsfinanciën, gezondheidszorg, leefbaarheid en de deugdelijkheid van bestuur 

nadrukkelijke aandacht. Deze situatie vraagt om een evenwichtig, daadkrachtig, consistent en 

betrouwbaar openbaar bestuur dat blijk geeft van besef van de urgentie van de problemen. Een 

openbaar bestuur dat bereid is de zaken met voortvarendheid aan te pakken, opdat het vertrouwen 

van de burger in de overheid, in de politiek én in zichzelf, terugkeert. Het beleid van een nieuw 

kabinet dient derhalve perspectief te bieden voor alle burgers van Curaçao.

PAR, MAN en PIN hebben in een verklaring van 2 mei jongstleden aangegeven bereid te zijn om 

samen te werken teneinde een coalitieregering te vormen. Deze coalitie zou gebaseerd moeten zijn 

op stabiliteit, integriteit, samenwerking, veiligheid, vorming, inclusiviteit, orde en innovatie.

Met het oog op het bovenstaande heeft de Gouverneur de heer Ys verzocht om op de kortst 

mogelijke termijn te onderzoeken of de drie genoemde politieke partijen bereid en in staat zijn om 

tot overeenstemming te komen over een regeerakkoord op hoofdlijnen. Daarbij zullen 

aandachtspunten van andere partijen verkozen in de Staten evenzeer van belang kunnen zijn, gelet 

op de kiezers die zij vertegenwoordigen. Breed draagvlak is bovendien noodzakelijk in het kader van 

de gewenste institutionele versterkingen in het bestuur van Curaçao. Het regeerakkoord dient 

gebaseerd te zijn op gemeenschappelijke prioriteiten welke vervat zijn in een visie op de 

ontwikkeling van Curaçao en een concrete aanpak die in relatie staat tot de uitdagingen waarvoor 

Curaçao zich gesteld ziet. Daarmee zal een stevige basis gelegd moeten worden voor een stabiel en 

betrouwbaar bestuur van Curaçao.

Naar aanleiding van de gehouden consultaties worden de volgende thema’s prioritair geacht:

1. Vergroting van het vertrouwen van de burger in politiek en openbaar bestuur alsook het 

zorgen voor continuïteit in het bestuur. Dit krijgt onder andere vorm door het instellen van een 

onafhankelijk hoofdstembureau, het inrichten van een eigen begrotingskamer, het aanscherpen van 

de regels voor de financiering van politieke partijen en het in kwalitatieve zin versterken van het 

ambtelijk apparaat. Ook gebleken knelpunten met betrekking tot institutionele wetgeving dienen te 

worden aangepakt. Ten slotte dient gewerkt te worden aan maatregelen die de integriteit van het 

bestuur bevorderen.

2. Het bevorderen van een stabiele economische groei, waardoor perspectief bestaat op de 

toename van welvaart, welzijn en verkleining van de economische tweedeling in de samenleving. Dit 

wordt onder andere bewerkstelligd door een verantwoorde en duurzame exploitatie van de 

raffinaderij, door de bevordering van het toerisme en het verder terugdringen van red-tape opdat 

Curaçao aantrekkelijker wordt voor investeerders. Daarnaast dient het stelsel van sociale 

voorzieningen verbeterd te worden, waardoor de sociaal zwakkeren in onze samenleving weerbaar 

gemaakt kunnen worden en hun participatie in de maatschappij wordt bevorderd.

3. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Curaçao door heldere strategische keuzes, 

gericht op versterking van het funderend onderwijs en op een betere aansluiting van het voortgezet 

onderwijs op het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast dient er blijvende aandacht 

gegeven te worden aan het vakonderwijs.

4. Het ontwikkelen van een stringent veiligheidsbeleid, opdat criminaliteit in het algemeen en 

de geweldsdelicten en internationale drugshandel in het bijzonder, kunnen worden teruggedrongen. 

Dit behelst in elk geval het verder optimaliseren van het politieapparaat, de reclassering en het 

gevangeniswezen.

5. Continueren van houdbare overheidsfinanciën door beheersing van de overheidsuitgaven en 

verbetering van de overheidsinkomsten. Daarbij zijn de verankering van het financieel toezicht 

alsook de beheersing van de omvang en kosten verbonden aan het ambtenarenapparaat, van 

belang. Verbetering van de overheidsinkomsten kan onder andere plaatsvinden door effectievere 

inning van de belastingpenningen en verdere modernisering van de belastingdienst.

6. Een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de 

volksgezondheidssector. Hierbij dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan het proces 

rond de totstandkoming van het HNO, de transitie vanuit de SEHOS en de beheersing van de 

kostenoverschrijding die met het project gepaard gaat. 

7. De ontwikkeling van een duidelijke visie op wijze waarop een effectievere samenwerking 

tussen de landen van het Koninkrijk gestalte kan krijgen. Het streven naar verbetering en 

intensivering van deze relaties tussen de landen, in het bijzonder op de gebieden: economie, 

bestuurlijke ontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg.

De Gouverneur heeft de heer Ys verzocht om zich bij zijn onderzoek niet uitsluitend te richten op de 

politieke partijen in de Staten van Curaçao, maar dat hij zich ook uitvoerig laat informeren door 

vertegenwoordigers van de nationale dialoog en andere relevante organisaties als het College 

financieel toezicht en de Raad van Kerken. Ten slotte heeft de Gouverneur aandacht gevraagd voor 

het rapport van Transparency International en het National Development Plan.

De Gouverneur heeft de heer Ys verzocht om uiterlijk woensdag 10 mei a.s. te rapporteren over de 

voortgang van zijn werkzaamheden.

***

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: