Studiantenan di UoC ta partisipá na konferensha di SHRM na New Orleans

Willemstad, 15 di yüni 2017

Studiantenan di UoC ta partisipá na konferensha di SHRM na New Orleans

Durante periodo di 16 pa 26 di jüni 2017, un grupo di 20 studiante di e Bachelor in Human Resource Management (BHRM) di Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) lo partisipá na e konferensha anual di Society for Human Research Management (SHRM) 2017 na New Orleans. E biahe aki ta forma parti integral di e programa nobo di BHRM na UoC. E programa nobo aki a ser prepará a base di tres pilar: investigashon di e nesesidatnan di merkado laboral den e área di HRM, e programa Europeo “Landelijk Overleg Orgaan Human Resource Management” (LOO-HRM) i e direktivanan di Society for Human Resource Management (SHRM). Na final di nan estudio, studiantenan lo tin tres sertifikado den nan man: e diploma bachelor, un sertifikado pa un specialisashon di e programa di minor riba tereno di HRM i e sertifikado di partisipashon na e konferensha anual di SHRM.
E programa BHRM tin un profil di orentashon edukashonal amplio, kaminda e funshonnan por ta di focus riba e desaroyo di e individuo (por ehèmple coach karera profeshonal), di e organisashon (p.e. konsehero di organisashon) òf funshonnan riba i entre organisashonnan (p.e. pólisa pa ku merkado laboral).
E resultadonan di e investigashon di merkado laboral lokal, huntu ku e rekerimentonan di SHRM i di LOO-HRM ta forma huntu e ingredientenan básiko di e kuríkulo pa e programa BHRM nobo na UoC. E konklushon prinsipal di e investigashon di nesesidatnan di merkado laboral ta ku studiantenan di Human Resources mester di e konosementu, abilidatnan i aktitutnan nesesario pa bira un bon profeshonal riba tereno di HR. E programa di BHRM nobo di UoC ta kubri e rekerimentonan aki.
Pa hasi e análisis di merkado laboral, kompanianan di diferente sektor na Kòrsou a keda entrevistá, i alabes tambe diferente organisashon gubernamental i semigubernamental. Ta uza e resultadonan di e análisis di merkado laboral aki pa komplementá e área di kontenido di SHRM i e rekerimentonan di kalifikashon final di LOO-HRM, dunando asina e toke final ku tin mester pa merkado laboral lokal.
Un di e resultadonan di e análisis di merkado laboral lokal ta ku studiantenan ta ser prepará ku e konosementu, abilidatnan i aktitutnan nesesario pa por funshoná riba e merkado laboral lokal den e funshon di praktikante di HR.
Den nan di kuater aña, studiantenan por skohe un minor. E meta general di e minor ta pa haña konosementu i abilidatnan spesífiko riba tereno di HRM. Lo finalisá e minor ku un workshop, ku lo keda organisá pa un eksperto eksterno. Ora kaba ku e minor, e studiante ta risibí un sertifikado èkstra di partisipashon di e profeshonal/eksperto riba e tereno spesífiko aki di e área di e minor.

Durante e konferensha di SHRM na New Orleans, e studiantenan lo atendé diferente seshon speshal ku ta relashoná ku nan área spesífiko di spesialisashon. E programa di e konferensha di SHRM ta konsistí di mas ku 200 seshon, dividí den seis trayekto:
1. Business Acumen & HR Strategy
2. Total Rewards
3. Employment Law & Legislation
4. Global HR
5. Talent Acquisition & Retention
6. Personal & Leadership Development
Durante e konferensha e studiantenan di BHRM lo kompletá diferente tarea. Un di e tareanan aki lo ta pa skibi un artíkulo tokante un seshon spesífiko ku nan atendé, pa e komunidat lokal. Esaki lo ta un trabou den grupo. En total e studiantenan lo mester skibi kuater artíkulo basá riba e seshonnan na kua nan a partisipá. Kada grupo lo skibi un artíkulo spesífiko.
Parti di e tareanan di e studiantenan ta tambe pa nan produsí un portfolio basá riba nan bishita na e konferensha di SHRM. Den e portfolio aki kada studiante lo elaborá riba tur e seshonnan ku el a atendé personalmente.
E grupo di studiante aki lo keda kompañá pa dos dosente di UoC. Banda di guia e studiantenan durante e konferensha, e dosentenan lo tin e tarea di asistí e studiantenan ora nan ta skibi nan tareanan, i tambe di perkurá pa e parti ofisial di atendé e konferensha. Pa e dosentenan esaki ta nifiká ku nan mester ta konstantemente alerta pa sa na unda e studiantenan ta, guia nan den e proseso di partisipashon na nan seshonnan i yuda nan ku nan promé kontaktonan pa nan nètwèrk di kontaktonan internashonal, guia e studiantenan ora di skibi nan papernan i mantene kontakto ku e organisashon ofisial di SHRM.
Ora studiantenan finalisá e programa nobo BHRM, nan lo risibí e título di Bachelor of Applied Science in Human Resource Management. Na e momento ei nan lo ta kla pa kuminsá nan karera profeshonal riba un nivel di entrada riba e tereno di Human Resource Management, òf nan por sigui studia, aki na Kòrsou mes òf na un universidat internashonal. E título ku nan lo risibí lo inkluí un di e sertifikadonan manera SHRM ta ofresé: “Senior Professional in HR (SPHR) certificate”, “Global Professional in HR (GPHR) certificate” i “Professional in HR (PHR) certificate”.

========================

Willemstad, 15 juni 2017

UoC-studenten gaan naar SHRM Conference
in New Orleans

In de periode van 16 tot 26 juni 2017 woont een groep van 20 studenten van de Bachelor in Human Resource Management (BHRM) van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) de conferentie van de Society for Human Resource Management (SHRM) in New Orleans bij. Deelname aan deze conferentie is een integraal onderdeel van het nieuwe BHRM-programma aan de UoC. Het nieuwe BHRM-programma steunt op drie pilaren, te weten: onderzoek naar de behoeften van de lokale arbeidsmarkt op het gebied van HRM, het Europese programma van het “Landelijk Overleg Orgaan Human Resource Management” (LOO-HRM) en de curriculumrichtlijnen van de Society For Human Resource Management (SHRM). Aan het einde van hun studie zullen de studenten over een drietal certificaten beschikken: het bachelordiploma, het certificaat voor een minor specialisatie op het gebied van HRM en het certificaat voor het bijwonen van de jaarlijkse SHRM- conferentie.
Het HRM-programma heeft een breed georiënteerd opleidingsprofiel waarbij de functies gefocust kunnen zijn op het individu (bijvoorbeeld professionele carrière coaching); de organisatie (bijv. Organisatieadviseur) of functies erboven of tussen organisaties (bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid).
De resultaten van de arbeidsmarktanalyse samen met de benodigdheden van de SHRM en het LOO- HRM vormen de basisingrediënten van het curriculum van het nieuwe BHRM-programma aan de UoC. Belangrijkste conclusie van de marktanalyse is dat HR-studenten de benodigde kennis, vaardigheden en houding moeten opdoen om goede HR-professionals te kunnen worden. Het curriculum van het nieuwe BHRM-programma dekt deze benodigdheden.
In het kader van de marktanalyse zijn zowel bedrijven van verschillende branches als verschillende overheids- en semioverheidsorganisaties op Curaçao geïnterviewd. De uitkomsten van deze marktanalyse complementeren de eindkwalificatievereisten van het LOO-HRM en de SHRM- inhoudsgebieden, waardoor er voorzien wordt in de benodigde lokale arbeidsmarkt.
Als een van de belangrijke resultaten van de marktanalyse, worden studenten voorbereid met kennis, vaardigheden en houding, benodigd om adequaat te kunnen functioneren in lokale arbeidssituaties in de functie van HR-beoefenaars.
In hun vierde studiejaar kunnen studenten een minor vak kiezen. Algemene doelstelling daarbij is dat de student kennis en vaardigheden opdoet op een specifiek HRM-gebied. Aan het einde van de minor periode wordt het vak afgesloten met een workshop, georganiseerd door een externe expert. Bij voltooiing ontvangt de student een extra certificaat voor participatie van de professional/expert op dat specifiek gebied van de minor.

Gedurende de conferentie in New Orleans zullen studenten verschillende specifieke sessies gerelateerd aan hun bijzondere specialisatiegebied bijwonen. Het programma van de SHRM-conferentie bestaat uit meer dan 200 simultane sessies, verdeeld over zes sporen:
1. Zakelijke scherpzinnigheid en HR-strategie
2. Totale beloningen
3. Arbeidsrecht & wetgeving
4. Global HR
5. Talent Acquisitie & Retentie
6. Persoonlijke en Leiderschap ontwikkeling
Gedurende de conferentie zullen studeten verschillende taken vervullen. Een van deze taken is het schrijven van een artikel voor de lokale gemeenschap op het gebied van een specifiek bijgewoonde sessie. Het artikel wordt in groepsverband geschreven. In totaal schrijven de studenten vier artikelen gebaseerd op bijgewoonde sessies. Elke groep schrijft een specifiek artikel.
Als onderdeel van hun opdrachten moeten de studenten ook een portfolio samenstellen gebaseerd op hun deelname aan de SHRM-conferentie. In hun persoonlijke portfolio zullen studenten verder ingaan op alle sessies die ze individueel bijgewoond hebben tijdens de conferentie.
De groep studenten wordt begeleid door een tweetal docenten van de UoC. Behalve het praktisch begeleiden van de studenten zullen de docenten de studenten ook moeten bijstaan bij hun schrijftaken, en het regelen van de formele onderdelen voor het bijwonen van de conferentie. Voor de docenten betekent dit onder andere het in constante staat van paraatheid zijn voor wat betreft de locatie van de studenten, de studenten begeleiden bij het proces van participatie aan de diverse sessies en hun ook bijstaan bij het opzetten van hun eerste internationale netwerk van contacten, studenten begeleiden bij het schrijven van verschillende papers en het onderhouden van formele contacten met de organisatie van de SHRM
Bij het succesvol afronden van het nieuwe BHRM-programma krijgen de studenten de titel “Bachelor of Applied Science in Human Resource Management”. Op dat moment zijn ze klaar om hun carrière te starten als beginnende professionals op het gebied van Human Resource Management, of om door te studeren, zowel lokaal als internationaal. Bij deze titel hoort ook het certificaat aangeboden door de SHRM, zoals: “Certificaat Senior Professional in HR (SPHR)”, “Certificaat Global Professional in HR (GPHR)” en “Certificaat Professional in HR (PHR)”.

===========================

Willemstad, 15 June 2017

UoC students attending SHRM Conference in New Orleans

In the period of 16 June to 26 June 2017, a group of 20 students of the Bachelor in Human Resource Management program (BHRM) at the University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) will attend the annual conference of the Society for Human Research Management (SHRM) 2017 in New Orleans. Attending the conference is an integral part of the new HRM program at the UoC. The new program was prepared based on three pillars: research of the local labor market necessities in the HRM field, the European program “Landelijk Overleg Orgaan Human Resource Management” (LOO-HRM) and the Curriculum guideline of the Society for Human Resource Management (SHRM). At the end of their study, the students will be in possession of three certificates: the bachelor degree certificate, the certificate for a minor specialization in the field of HRM and the certificate for attendance of the SHRM Annual conference.
The BHRM program has a broad oriented educational profile where the functions can be focused on the individual (e.g. professional career coaching), the organization (e.g. Organizational advisor) or functions above and between organizations (e.g. labor market policy).
The results of the market analysis along with the requirements of SHRM and LOO-HRM are the basic ingredients for the curriculum of the new BHRM program at the UoC. The main conclusion from the market analysis is that a HR student needs the necessary knowledge, skills and attitudes to become a good HR professional. The curriculum of the new BHRM program covers these requirements.
For the market analysis, companies of several branches in Curaçao were interviewed as well as several government and semi government organizations. The outcomes of the market analysis are used to complement the SHRM content area and LOO-HRM final qualification requirements, providing in the necessary local labor market touch.
As one of the results of the local labor market analysis, students are prepared with knowledge, skills and attitudes necessary to function in a local labor situation in the function of HR practicians.
In the fourth year, the students can choose a minor. The general goal of the minor is to attain knowledge and skills in a specific HRM area. The minor will be concluded with a workshop, organized by an external expert. Upon completion, the students will receive an extra certificate of participation from the professional/expert on that specific area of the minor.
During the SHRM conference in New Orleans, students will be attending several specific sessions related to their particular field of specialization. The SHRM conference program consists of more than 200 concurrent sessions, divided into six tracks:
1. Business Acumen & HR Strategy
2. Total Rewards
3. Employment Law & Legislation
4. Global HR
5. Talent Acquisition & Retention
6. Personal & Leadership Development

During the conference the BHRM students will be fulfilling several tasks. One of these tasks will be to write an article for the local community on one specific attended session. This is a group effort. The students were tasked to write a total of four articles based on attended sessions. Each group will be writing one specific article.
As part of their assignments, students were also tasked to write a portfolio based on this visit to the SHRM. Within this portfolio each student will elaborate on all the sessions they personally attended.
The group of students will be accompanied by two professors of the UoC. Aside from guiding the students during the conference the professors will have the task of assisting the students in writing their assignments, and taking care of the formal part of attending the conference. For the professors, this means being in a constant state of alert as to the whereabouts of the students, guiding them in the process of participation in the sessions and setting up their first international network of contacts, guiding the students in writing the several papers they are assigned, and maintaining contact with the formal organization of the SHRM.
Upon successful completion of the new BHRM program the student will receive the title of Bachelor of Applied Science in Human Resource Management. They will be ready to start their professional career in an entry-level position in the Human Resource Management field or to continue studying, locally or internationally. This title includes certifications such as the certifications offered by SHRM: “Senior Professional in HR (SPHR) certificate”, “Global Professional in HR (GPHR) certificate” and “Professional in HR (PHR) certificate”.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: