Vestiging Sint Maarten biedt speciale kindvriendelijke zittingen 

Vestiging Sint Maarten biedt speciale kindvriendelijke zittingen 

Philipsburg – Op 20 november is de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Ook de vestiging Sint Maarten van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie staat stil bij het belang van deze dag. In het kader van de Dag van de Rechten van het Kind publiceert de vestiging Sint Maarten een video waarbij uitleg wordt gegeven over de kindvriendelijke zittingen, bekend als Child Friendly Court, die sinds augustus 2019 worden gehouden. 

 

De kindvriendelijke zittingen

Rechter Paula van der Burgt samen met griffier Leona Patrick-Gibbs geven in het korte filmpje uitleg over de zittingen waarin kinderen persoonlijk worden uitgenodigd om met de rechter te praten. In deze zittingen zitten de kinderen alleen met de rechter en de griffier. In het iconische Courthouse is een kantoorruimte ingericht met kleuren op de muren en tekeningen om de kinderen te spreken. Ook is er een wachtruimte speciaal voor hun gecreëerd zodat ze tijdens het wachten op hun gemak kunnen zitten. Zelfs de kleding van de rechter en de griffier verschillen van een reguliere zitting. In plaats van de strenge zwarte toga en witte befje gaan zij gekleed in hun normale werkkleding. Er wordt dus alles aan gedaan om de minderjarigen op hun gemak te stellen om rustig en in vertrouwen te kunnen praten. 

 

Namens de Stichting Stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden vertelt gezinsvoogd Meredith Concincion hoe de kinderzittingen door de opgeroepen kinderen worden ervaren. Concincion legt uit dat door de nieuwe aanpak kinderen met minder tegenzin naar het Gerecht komen. Zo hoeven de minderjarigen nu minder lang te wachten of school te missen wanneer ze naar het Gerecht moeten komen. De zitting draait om hun ervaringen en meningen en zij hoeven dit niet met ouders, voogdijraad of zelfs de SJIB erbij te doen. De SJIB ziet het als een positieve ontwikkeling.

 

Artikel 12 Kinderrechten: Mening van het Kind

Minderjarigen vanaf 12 jaar worden door het Gerecht opgeroepen in zaken zoals echtscheidingen, uithuisplaatsingen en alle andere soort zaken die direct consequenties voor ze hebben. De kern van Artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag is dat ieder kind het recht heeft zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden. Tevens bepaald de wet dat kinderen tussen 12 en 18 jaar gehoord moeten worden in dergelijke gevallen. In de kindvriendelijke zittingen wordt hier op een laagdrempelige manier gehoor aan gegeven. 

 

Bekijk het filmpje: https://youtu.be/ij3TeeWJGrI 

Date: november 18th 2019

 

Child Friendly Court in Sint Maarten

 

Philipsburg – November the 20th is the International Day of the Rights of the Child. The Sint Maarten branch of the Common Court of Justice also puts emphasis on the importance of this day. As part of the Day of the Rights of the Child, the Courthouse in Sint Maarten, will publish a video explaining the child-friendly sessions, known as the Child Friendly Court, that have been held since August 2019.

 

The child-friendly sessions

Judge Paula van der Burgt and court recorder Leona Patrick-Gibbs explains in the short film about the sessions in which children are personally invited to talk to the judge. In these sessions the children sit alone with the judge and the court recorder. In the iconic Courthouse an office space, decorated with colors and some paintings, has been reserved to speak to the children. A waiting room has also been created especially for them so that they can sit at ease while waiting. Even the clothes of the judge and the clerk differ from a regular session. Instead of the strict black gowns and white bands, they are dressed in their normal work clothes. Every effort is made to put the minors at ease so that they can talk calmly and in confidentiality.

 

Family guardian Meredith Concincion of the Stichting Justitiële Inrichting Bovenwinden tells how the children’s sessions are experienced by the minors being called to the court. Concincion explains that as a result of the new approach children are less reluctant to come to the Court. For example, minors now have to wait less or don’t have to miss school when they have to come to court. The session revolves around their experiences and opinions and they do not have to do this with parents, Court of Guardianship or even the SJIB present in the room. The SJIB sees the Child Friendly Court as a positive development.

 

Article 12 Children’s rights: Opinion of the Child

Minors from the age of 12 are summoned by the Court in cases such as divorces, out of home placements and all other types of cases that have direct consequences for them. The essence of Article 12 of the Convention on the Rights of the Child is that every child has the right to give his or her opinion on matters that concern him/her. That opinion must be taken seriously. The law also stipulates that children between 12 and 18 must be heard in such cases. The Child Friendly Court makes this possible in an accessible manner.

See the film: 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: