Ministerio di Finansa Persbericht onroerendezaakbelasting

  

 

Ministerio di Finansa
Persbericht onroerendezaakbelasting

Op 11 maart 2021 is door de Staten van Curaçao goedgekeurd de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (Lv OZB). De goedgekeurde ontwerp is niet gepubliceerd en is dus niet in werking getreden.

De goedkeuring door de Staten omvatte tevens een bij de Staten ingediende amendement op het ingediend ontwerp. Het ontwerp hield in de invoering van twee extra belastingschijven en een algehele verlaging van de tarieven onroerendezaakbelasting. Het amendement had als doel een additionele vrijstelling in de Lv OZB in te voeren. Echter, bij invoeging van het amendement aan het ontwerp in de Staten zijn bepaalde onderdelen opgeschoven waardoor er een verschil ontstond tussen de beoogde inwerkingtredingsdatum en de door de Staten goedgekeurde inwerkingtredingsdatum. Het effect hiervan was dat per 1 januari 2019 minder onroerende zaken in de heffing zouden worden betrokken dan oorspronkelijk bedoeld was.
Het voornoemde had tot gevolg dat additioneel op de door de tariefsverlaging ontstane belastingderving van ongeveer Naf. 8 miljoen, sprake zou zijn van additionele niet gekwantificeerde derving waar noch in het ontwerp noch in de (suppletoire) begroting rekening mee is gehouden.

Met het oog op de gemaakte afspraken met betrekking tot de toegestane tekort op de begroting 2021, namelijk dat dit tekort gelijk of minder moest zijn dan het begrotingstekort van 2020 en het feit dat in de suppletoire begroting 2021 geen rekening werd gehouden met een (nog) onbekende extra derving van inkomsten als gevolg van voornoemde verschuiving in beoogde en goedgekeurde inwerkingtredingsdatum was bekrachtiging en publicatie van de door de Staten goedgekeurde Landsverordening afgeraden.

Zoals bekend is de financieel-economische situatie van het Land is nog steeds precair en als zodanig is verlaging van de bestaande tarieven voor de onroerendezaakbelasting op dit moment geen mogelijkheid. “Richtlijnen ter invordering van openstaande schulden bij de Ontvanger” biedt mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen ten aanzien van de openstaande onroerendezaakbelasting schulden. Specifiek voor gepensioneerden, waarvan het maandelijks inkomen uitsluitend bestaat uit een AOV-uitkering, bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding te krijgen.

Minister van Financiën
Javier Silvania
Click here / Klik aki pa wak kuantu aktividat interesante e muchanan ta hasi https://www.facebook.com/Total-Care-Institute-454507071305043
Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: