Openbare vergaderingBijeenroeping openbare vergaderingArtikel 64


Openbare vergadering

Bijeenroeping openbare vergadering

Artikel 64

1. De voorzitter belegt de vergaderingen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt of dit door drie leden

schriftelijk met opgave van redenen is verzocht.

2. Hij bepaalt, met inachtneming van hetgeen omtrent de openbare vergaderingen in de Staatsregeling

en in dit Reglement van Orde is voorzien, dag en uur van de vergadering.

3. Indien de vergadering op de ingevolge het eerste lid voorgeschreven wijze is aangevraagd,

wordt zij binnen 14 dagen gehouden.

4. De leden worden schriftelijk tot de vergadering opgeroepen. De oproepingsbriefjes worden,

spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste 4 x 24 uur voor het houden van de vergadering

aan de leden verstuurd. Ze vermelden zoveel mogelijk de zaken waarover de vergadering belegd

is. Tegelijk met deze oproeping worden dag, uur en agenda ter openbare kennis gebracht.

5. Met betrekking tot ontwerpen van eenvormige landsverordeningen 

50 – 16 –

verbinding met de voorzitter van de Staten van Aruba, ten einde in gemeenschappelijk overleg

te bereiken dat de behandeling van deze ontwerpen in de openbare vergaderingen van de Staten

van de beide landen zoveel mogelijk gelijktijdig verloopt.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: