Nature Foundation St. Maarten en DCNA nemen afscheid van Gouverneur Holiday

 

Nature Foundation St. Maarten en DCNA nemen afscheid van Gouverneur Holiday

 

In de afgelopen twaalf jaar heeft Zijne Excellentie Gouverneur Eugene Holiday met trots gediend als Gouverneur van Sint Maarten. Gedurende zijn hele ambtstermijn heeft hij het natuurbehoud op St. Maarten en in het gehele Nederlands Caribisch gebied ondersteund. Het is met veel genoegen dat Nature Foundation St. Maarten en Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ter ere van hem een ​​bank gaan laten plaatsen bij het nieuwe St. Maarten Vogelen en Ecotoerisme Project.

 

Als eerste gouverneur van het eiland is Gouverneur Holiday een groot pleitbezorger geweest voor de natuur op Sint Maarten en het Nederlands Caribisch gebied en heeft hij de Nature Foundation St. Maarten en DCNA ondersteund met verschillende projecten. Gouverneur Holiday heeft vele uitdagingen gezien, van verwoestende orkanen tot de Covid-pandemie. Bij al deze inspanningen heeft Gouverneur Holiday gewerkt aan een duurzamere toekomst door de natuurlijke rijkdommen van het eiland te beschermen en te behouden.

 

Het was mij een eer om u te dienen als uw eerste gouverneur en dus constitutioneel hoofd van de regering namens de koning, een waar voorrecht als een zoon van de grond en patriot om St. Maarten te helpen bouwen in zijn beginjaren als een land binnen het Koninkrijk.” Verklaarde voornamlig Gouverneur Holiday.

 

Toegewijd aan de natuur

 

Om de toewijding van Gouverneur Holiday aan de natuur te vieren, heeft het Kabinet van de Gouverneur samen met Nature Foundation St. Maarten en de DCNA een bank gepresenteerd die zal worden opgedragen aan de voormalig Gouverneur bij een nieuw gebouwde vogelobservatiestructuur. Dit maakt deel uit van het “Resources for Community Resilience initiative” “St. Maarten Vogelen en Ecotoerisme Project”.

 

Nature Foundation St. Maarten is Gouverneur Holiday zeer erkentelijk voor zijn grote bijdragen aan Sint Maarten en vooral zijn aandacht voor natuur, duurzaamheid en veerkracht. Zijn acties hebben de toon gezet voor het eiland om zich in de toekomst te concentreren op duurzame energie, veerkracht tegen klimaatverandering en ecologisch duurzame ontwikkeling. We zijn de DCNA erg dankbaar voor hun steun aan de bank die is toegewijd aan Gouverneur Holiday die begin 2023 zal worden onthuld met de nieuwe structuur voor het bekijken van vogels” zegt Leslie Hickerson van de Nature Foundation St. Maarten.

 

Nieuwe Initiatief om vogels te bekijken

 

Het “Resources for Community Resilience” initiatief heeft als doel de capaciteit van maatschappelijke organisaties over het hele eiland te versterken bij hun wederopbouw- en rehabilitatie-inspanningen na orkaan Irma. Het St. Maarten Vogelen and Ecotourisme Project werkt aan de ontwikkeling van vogelen als een recreatieve activiteit op het eiland, die zal dienen als een nuttig educatief en ecotoerisme-instrument. Dit project, gestart in het najaar van 2022, richt zich op het trainen van lokale vogelgidsen, het creëren van een vogelinfrastructuur en het implementeren van een voorlichtings- en bewustwordingscampagne. U kunt meer informatie vinden op de social media-pagina’s van de Nature Foundation St. Maarten.

 

Foto

Zijne Excellentie Gouverneur Eugene Holiday, voormalig Gouverneur van Sint Maarten (midden), Marie-Louise flank Muriel Arrindell (Links) and Ms Alexandra van Huffelen, Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering.

 

Image: Design bank ter ere van Zijne Excellentie Gouverneur Eugene Holiday, voormalige Gouverneur van Sint Maarten

 


 

 

Nature Foundation St. Maarten and DCNA say farewell to Governor Holiday

 

Over the last twelve years, His Excellency Governor Eugene Holiday has proudly served as Governor of Sint Maarten.  Throughout his tenure, Governor Holiday has been very supportive of nature conservation on St. Maarten and throughout the Dutch Caribbean.  It is with great pleasure that Nature Foundation St. Maarten and Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) have dedicated a bench at the new St. Maarten Birding and Ecotourism Project in his honor.

 

As the first governor of the island, Governor Holiday has been a great advocate for nature on Sint Maarten and the Dutch Caribbean, supporting the Nature Foundation St. Maarten and DCNA through several projects.  Governor Holiday has seen his fair share of challenges, from devastating hurricanes to the Covid pandemic.  Throughout all of these, Governor Holiday has worked towards a more sustainable future through protecting and conserving the island’s natural assets.

 

“It has been my honor to serve you as your first governor and thus constitutional Head of Government on behalf of the King, a true privilege as a son of the soil and patriot to help build St. Maarten in its formative years as a country within the Kingdom.” Stated former Governor Holiday

 

Dedicated to Nature

 

To celebrate Governor Holiday’s commitment to nature, the Cabinet of the Governor together with Nature Foundation St. Maarten and the DCNA, presented a bench which will be dedicated to the former Governor at a newly built birding structure.  This birding structure is part of the Resources for Community Resilience initiative “St. Maarten Birding and Ecotourism Project”.

 

“The Nature Foundation is profoundly grateful to Governor Holiday and his great contributions to St. Maarten and especially his focus on nature, sustainability, and resilience. His actions in office have set the tone for the island to put focus on renewable energy, climate change resilience, and environmentally sustainable development in the future. We are very thankful to the DCNA for their support of the Governor Holiday Dedication Bench which will be unveiled with our new bird viewing structure in early 2023,” said Leslie Hickerson of the Nature Foundation St. Maarten.

 

New Birding Initiative

 

The Resources for Community Resilience initiative aims to strength the capacity of civil society organizations across the island in their reconstruction and rehabilitation efforts after Hurricane Irma.  The St. Maarten Birding and Ecotourism Project works to develop birding as a recreational activity on the island which will serve as a helpful educational and ecotourism tool. Started in the fall of 2022, this project focuses on enabling local bird guides, creating birding infrastructure and implementing an education and awareness campaign.  You can find out more by visiting the Nature Foundation St. Maarten’s social media pages.

 

Photo 1

His Excellency Governor Eugene Holiday, former Governor of St. Maarten (middle), Marie-Louise flank Muriel Arrindell (left) and Ms Alexandra van Huffelen, State Secretary for Kingdom Relations and Digitalisation of the Netherlands (right).

 

Image 2:

Design bench dedicated to His Excellency Governor Eugene Holiday, former Governor of St. Maarten.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: